Samospráva

Referát IT

Ing. Vladimír Zima

tel.: 052/ 4315 241
mobil: 0911 927 230
e-mail: spravca@staralubovna.sk, vladimir.zima@staralubovna.sk

 • spravuje a udržuje počítačovú sieť MsÚ,
 • spravuje a zabezpečuje technickú podporu informačného systému samosprávy (ISS),
 • zabezpečuje technickú podporu a aktualizácie dát geoinformačného systému mesta (GIS),
 • zabezpečuje chod a údržbu PC staníc a príslušného softvéru,
 • spravuje a kontroluje internetové pripojenie a elektronickú komunikáciu MsÚ,
 • vykonáva servis výpočtovej techniky a jej príslušenstva,
 • nasadzuje projekty aplikačného programového vybavenia do rutinnej prevádzky,
 • zabezpečuje školenie pre pracovníkov k obsluhe výpočtovej techniky, k aplikačným programom,
 • poskytuje zamestnancom MsÚ odbornú pomoc v oblsti IT,
 • zodpovedá za používanie softvérového vybavenia,
 • zabezpečuje nákup výpočtovej techniky, jej príslušenstva a spotrebného materiálu,
 • aktualizuje webovú stránku mesta,
 • vykonáva video a zvukové záznamy zo zasadnutí MsZ,

Partneri

Partnerské mestá