Splav bez hraníc

 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekt z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020

 

Prioritná os: 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva, návštevníkmi a obyvateľmi

Typ mikroprojektu: spoločný 

Vedúci partner - žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Partner mikroprojektu: Powiat Nowosądecki

Názov mikroprojektu: Splav bez hraníc / Spływ bez granic

Celková hodnota mikroprojektu: 139 065,00 €

Dátum odoslania žiadosti: 31.05.2019

 

Hlavným cieľom mikroprojektu je zabezpečiť ochranu i udržateľný rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva v danom cezhraničnom regióne protredníctvom rozšírenia a modernizácie existujúceho produktu cestovného ruchu v oblasti vodnej turistiky, ktorým je práve splav rieky Poprad. Taktiež zvýšiť povedomie verejnosti o prírodných a kultúrno-správnych lokalizačných predpokladoch cestovného ruchu cezhraničného regiónu i zlepšiť potrebnú infraštruktúru prispievajúcu k zvýšeniu atraktívnosti splavu ako prostriedku rozvíjania slovensko-poľských vzťahov. Dosiahnutie hlavného cieľa sa predpokladá vybudovaním časti infraštruktúry využívanej na vodácke účely v blízkosti rieky Poprad v Starej Ľubovni, vytvorením informačných a propagačných materiálov rôzneho druhu, ktoré budú mapovať prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu a poskytnú verejnosti viac poznatkov o možnosti splavu rieky Poprad i zvýšením cezhraničnej spolupráce slovenského a poľského partnera v oblasti vodnej turistiky ako jednej z foriem rozvoja cestovného ruchu.