Samospráva

Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ

Monika Gladišová
kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ
II. poschodie, č. dverí 303
tel.: 052/43 15 236, fax: 052/43 230 33
mobil: 0917 318 325
e-mail: sekretariat@staralubovna.sk, mesto@staralubovna.sk, msu@staralubovna.sk

 • elefonický a osobný kontakt s občanmi mesta,
 • preberanie a odosielanie faxov MsÚ,
 • prijímanie a rozdelenie e-mailovej pošty pre MsÚ,
 • vybavovanie e-mailovej pošty doručenej pre sekretariát,
 • evidencia korešpondencie pre primátora mesta a prednostu MsÚ, jej vybavovanie, resp. rozdelenie medzi príslušné oddelenia,
 • zabezpečenie evidencie a archivácie písomnosti sekretariátu primátora mesta a prednostu MsÚ,
 • organizovanie stretnutí a zostavovanie pracovného harmonogramu primátora mesta a prednostu MsÚ vrátane zabezpečenia príslušných podkladov a materiálov,
 • prijímanie návštev, materiálno-technické zabezpečenie a podávanie občerstvenia,
 • správa a evidencia reprezentačného fondu primátora mesta, zástupcu primátora mesta, prednostu MsÚ, zahraničných hostí,
 • plnenie úloh primátora mesta a prednostu MsÚ po organizačnej, administratívnej a materiálovej stránke,
 • materiálno-technické zabezpečenie Ľubovnianskeho jarmoku,
 • vedenie centrálnej evidencie príkazov primátora mesta,
 • vedenie evidencie dovoleniek riaditeľa príspevkovej organizácie Mesta,
 • vedenie evidencie dopravy služobných motorových vozidiel MsÚ,
 • preberanie a odovzdávanie spisov na podpis primátorovi mesta a prednostovi MsÚ, ich následné rozdeľovanie na jednotlivé oddelenia MsÚ - podpisové knihy,
 • organizačné zabezpečenie porád zvolaných primátorom mesta a prednostom MsÚ,
 • vyhotovovanie záznamov z rokovania vedenia Mesta,
 • evidencia a nákup propagačných predmetov Mesta,
 • vedenie prehľadu o dôvode neprítomnosti zamestnancov MsÚ na pracovisku na základe informácií z príslušných oddelení,
 • vykonávanie ďalších prác a činností podľa pokynov primátora mesta a prednostu MsÚ.

 

Publikované: 10.1.2012 | Aktualizácia: 14.5.2018

Partneri

Partnerské mestá