Samospráva

Referát mestského zastupiteľstva a mestskej rady

Helena Vojteková - referent

II.posch. č.d.: 305, kontakt: 052/4315254, e-mail: helena.vojtekova@staralubovna.sk

  • zabezpečuje činnosti a agendu súvisiacu s rokovaniami mestskej rady, mestského zastupitelstva, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, s Cenou Mesta a Cenou primátora mesta,

  • vyhotovuje záznamy z rokovaní vedenia mesta a dislokačnej komisie,

  • vykonáva činnosti súvisiace so zastupovaním na pracovisku kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ a na referáte ohlasovne pobytu a registra obyvatelstva.

 

Partneri

Partnerské mestá