Projektový referát a ŠFRB

Projektový referent a ŠFRB - Ing. Miriama Varcholová, II. poschodie, č. kancelárie: 309
tel.: 052/43 15 228, mobil: 0903 623 066, e-mail: miriama.varcholova@staralubovna.sk

  • Poskytuje informácie žiadateľom o možnosti získania podpory z prostriedkov ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov.
  • Prijíma, overuje úplnosť podkladov a predkladá žiadosti o poskytnutie podpory Štátnemu fondu rozvoja bývania v Bratislave.
  • Kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie podpory z prostriedkov ŠFRB pred jej úhradou bankou.
  • Pripravuje podklady k žiadostiam o poskytnutie dotácií na výstavbu nájomných bytov a k tomu prislúchajúcej technickej vybavenosti z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov.

Projektový referent - Mgr. Ivana Vrbjarová, II. poschodie, č. kancelárie: 310
tel.: 052/43 15 267, e-mail: ivana.vrbjarova@staralubovna.sk

  • Vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov.

Projektový referent - Mgr. Emília Mačugová, II. poschodie, č. kancelárie: 314
tel.: 052/43 15 231, e-mail: emilia.macugova@staralubovna.sk

  • Vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov.