Samospráva

Projektový referát a ŠFRB

Ing. Miriama Varcholová, č.dv. 309
Kontakty: tel.: 4315228; e-mail: sfrb@staralubovna.sk; miriama.varcholova@staralubovna.sk

 • v zmysle platnej legislatívy poskytuje informácie žiadateľom o možnosti získania podpory z prostriedkov ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov,
 • prijíma, overuje úplnosť podkladov a predkladá žiadosti o poskytnutie podpory Štátnemu fondu rozvoja bývania v Bratislave,
 • kontroluje dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie podpory z prostriedkov ŠFRB pred jej úhradou bankou,
 • pripravuje podklady k žiadostiam o poskytnutie dotácií na výstavbu nájomných bytov a k tomu prislúchajúcej technickej vybavenosti z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
 • vypracováva záložné zmluvy súvisiace so zriaďovaním vecných bremien v zmysle platných právnych predpisov a vypracováva návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe príslušných dokladov,
 • vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov,
 • monitoruje zverejnené výzvy na podávanie žiadostí o dotácie a sleduje legislatívu a dokumenty, týkajúce sa zverejnených výziev,
 • zabezpečuje agendu koordinácie prípravy projektov a zabezpečuje implementáciu schválených projektov,
 • zabezpečuje monitoring čerpania poskytnutých finančných prostriedkov,
 • zabezpečuje po ukončení projektu každoročný pravidelný reporting pre riadiaci orgán,
 • pripravuje podklady pre aktualizáciu PHaSR mesta a zabezpečuje aktualizáciu spracovaného PHaSR mesta,
 • pripravuje podklady pre MsR a MsZ, týkajúce sa prípravy projektov a žiadostí o dotácie,
 • vedie databázu projektov realizovaných mestom a databázu projektov, v ktorých je mesto partnerom, účastníkom.

Eulalia Štefanová; č.dv. 267
Kontakty: tel. 4315228; e-mail: eulalia.stefanova@staralubovna.sk


Mgr. Ivana Vrbjarová; č.dv. 310
Kontakty: tel. 4315267; e-mail: ivana.vrbjarova@staralubovna.sk

 • vypracováva projekty a žiadosti pre získavanie finančných zdrojov z fondov európskej únie, štátnych a neštátnych zdrojov, respektíve fondov riadených PSK a iných fondov,
 • monitoruje zverejnené výzvy na podávanie žiadostí o dotácie a sleduje legislatívu a dokumenty, týkajúce sa zverejnených výziev,
 • zabezpečuje komunikáciu s externými spracovávateľmi a dodávateľmi projektov, s vysunutými pracoviskami mesta realizujúcimi pre mesto projekty,
 • zabezpečuje implementáciu schválených projektov a zabezpečuje manažment realizácie schválených projektov a administratívne vedenie schválených projektov,
 • spolupracuje na príprave projektov, realizovaných na území mesta mestskými organizáciami a obchodnými spoločnosťami s účasťou mesta,
 • zodpovedá za vypracovanie špecifikácií predmetov obstarávania pre uplatnenie postupov podľa platnej legislatívy pri realizácii jednotlivých projektov,
 • zodpovedá za plnenie termínov stanovených zmluvami o poskytnutí dotácií a ich doplnkami, vrátane vecného plnenia zmluvných podmienok.

Publikované: 12.9.2016 | Aktualizácia: 14.5.2018

Partneri

Partnerské mestá