Samospráva

Právnik

vedúca oddelenia vnútornej správy a služieb obyvateľstvu:

JUDr. Katarína Železníková

II. posch. č.d.: 316, kontakt: 052/4315223, 0903 623 017, e-mail: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk

 

JUDr. Peter Lompart - právnik

II. posch. č.d.: 317, kontakt: 052/4315230, e-mail: peter.lompart@staralubovna.sk

 • vybavuje sťažnosti, petície a zhromaždenia v rámci platnej legislatívy,

 • vedie a udržiava centrálnu evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií,

 • vedie konanie o priestupkoch a vypracováva rozhodnutia,

 • vedie a vybavuje exekučné príkazy,

 • vedie a dopĺňa centrálnu evidenciu zmlúv a dodatkov,

 • preberá návrhy na súdne vymáhanie pohľadávok z jednotlivých oddelení MsÚ a zabezpečuje ich vymáhanie,

 • zastupuje mesto v jednoduchých súdnych konaniach na základe poverenia primátora,

 • pripravuje externým právnym zástupcom mesta materiály na súdne konanie,

 • pripravuje materiály do MsZ a pre majetkovú komisiu za oddelenie,

 • zabezpečuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol a súvisiacu agendu s DHZ,

 • pripravuje návrhy na vnútorné akty riadenia - smernice, zásady a pod.,

 • podľa pokynov zamestnávateľa pripravuje výberové konania vyhlásené zamestnávateľom,

 • vo vzťahu k odborovému orgánu plní niektoré úlohy vyplývajúce pre zamestnávateľa z uzatvorenej podnikovej kolektívnej zmluvy,

 • vedie a rieši personálnu agendu MsÚ a osobné spisy zamestnancov,

 • zabezpečuje vstupné školenia pre zamestnancov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,

 • vedie a vybavuje žiadostí o prijatie do zamestnania,

 • pripravuje a zodpovedá za materiálno - technické vybavenie volieb, zabezpečuje vybavenie volebných a referendových miestností v súlade s platnou legislatívou.Partneri

Partnerské mestá