Samospráva

Podateľňa a registratúra

Helena Repková - referent

Ľudmila Urdová - referent

Jana Vaščáková - referent

prízemie č. d.: 105, 106, kontakt: 052/4315111, 052/4315269, 052/4321206, 052/4321245, 052/4321256, e-mail: podatelna@staralubovna.sk

  • podáva informácie fyzickým a právnickým osobám o činnosti jednotlivých organizačných útvarov MsÚ a informuje ich o spôsobe vybavenia žiadostí a podaní na MsÚ

  • osvedčuje listiny a podpisy na listinách v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

  • zabezpečuje činnosti súvisiace so zabezpečením telefonického spojenia MsÚ

  • vykonáva priamy styk s poštovým úradom

  • spolupracuje s príslušným štátnym archívom

  • zodpovedá za organizovanie príjmu záznamov tak, by zabezpečoval ich pohotové a bezpečné doručovanie, vedie presnú evidenciu pohybu spisov

  • organizuje preberanie spisov do podateľne úradu a následné odovzdávanie a preberanie spisov do registratúrneho strediska, spracúva časový harmonogram na odovzdávanie spisov z jednotlivých organizačných útvarov

  • vydáva rybárske lístky v zmysle zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Partneri

Partnerské mestá