Samospráva

Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2

 

 

Názov projektu: Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2

Kód projektu: 312040T183

Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Dĺžka realizácie projektu: 26 mesiacov (09/2019 – 10/2021)

Financovanie: Nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a ŠR (100 %): 222 300,00 €

 

Popis projektu:           

Projektom „Opatrovateľská služba Stará Ľubovňa 2“ Mesto reaguje na potrebu poskytovania opatrovateľskej služby vo forme, ktorá najmenej zasahuje a mení zabehnutý spôsob života ľudí, ktorí sa v dôsledku nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku stali odkázanými na pomoc inej osoby. Projekt je zameraný na cieľovú skupinu, ktorou sú deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore. Prioritou projektu je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu a tým podporiť postupný prechod z inštitucionálnej starostlivosti mimo prirodzeného prostredia osoby, ktorej sa starostlivosť poskytuje na komunitnú starostlivosť poskytovanú v prostredí domova, kedy nedochádza k segregácii a izolácii človeka od jeho „bežného sveta“. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ako domácej opatrovateľskej služby poskytovanej osobe v jej prirodzenom domácom prostredí. V rámci projektu sa plánuje zamestnať 15 opatrovateľov / opatrovateliek. Projekt bude realizovaný v domácom prostredí klientov na celom území Mesta Stará Ľubovňa.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.ludskezdroje.gov.sk          www.esf.gov.sk          www.employment.gov.sk           www.ia.gov.sk

Partneri

Partnerské mestá