Register obyvateľstva

Referent registra obyvateľstva - Katarína Pavelčáková, I. poschodie, č. kancelárie: 223,

t. č.: 052/43 15 232, e-mail: katarina.pavelcakova@staralubovna.sk

  • Zodpovedá za vedenie evidencie obyvateľov Mesta Stará Ľubovňa a registra obyvateľov.
  • Zabezpečuje spracovanie oznámení o zmene stavu občanov, narodení dieťaťa, úmrtí občanov mesta a vykonáva evidenciu hlásenia pobytu občanov : prihlasovanie k trvalému, prechodnému pobytu, zmenu trvalého pobytu, zrušenie trvalého, prechodného pobytu, odhlásenie z trvalého pobytu, ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia, ohlásenie pobytu v zahraničí.
  • Vydáva potvrdenie o pobyte občanov.
  • Poskytuje písomné údaje o občanoch mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.
  • Vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel,zabezpečuje vyhotovovanie domových čísel a vykonáva úkony spojené s označovaním a pomenovaním verejných priestranstiev, vyhotovuje potvrdenia a rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla stavbám.
  • Zabezpečuje prípravu volieb do NR SR, Európskeho parlamentu, volieb prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy mesta, VÚC a zabezpečuje prípravu a úlohy spojené s vykonaním referenda.
  • Zodpovedá za aktualizáciu a vedenie stáleho zoznamu voličov a za evidenciu vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov.