Samospráva

Register obyvateľstva

Katarína Pavelčáková - referent

I. posch. č. d.:210, kontakt: 052/4315232, e-mail: ohlasovna@staralubovna.sk, katarina.pavelcakova@staralubovna.sk

  • zodpovedá za vedenie evidencie obyvateľov Mesta Stará Ľubovňa a registra obyvateľov ,

  • zabezpečuje spracovanie oznámení o zmene stavu občanov, narodení dieťaťa, úmrtí občanov mesta a vykonáva evidenciu hlásenia pobytu občanov : prihlasovanie k trvalému, prechodnému pobytu, zmenu trvalého pobytu, zrušenie trvalého, prechodného pobytu, odhlásenie z trvalého pobytu, ohlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia, ohlásenie pobytu v zahraničí,

  • vydáva potvrdenie o pobyte občanov,

  • poskytuje písomné údaje o občanoch mesta v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,

  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel,zabezpečuje vyhotovovanie domových čísel a vykonáva úkony spojené s označovaním a pomenovaním verejných priestranstiev, vyhotovuje potvrdenia a rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla stavbám

  • zabezpečuje prípravu volieb do NR SR, Európskeho parlamentu, volieb prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy mesta, VÚC a zabezpečuje prípravu a úlohy spojené s vykonaním referenda,

  • zodpovedá za aktualizáciu a vedenie stáleho zoznamu voličov a za evidenciu vydaných voličských, resp. hlasovacích preukazov,

  • spolupracuje pri technicko - organizačnom zabezpečení úloh pri sčítaní ľudu, domov a bytov,

  •  

K stiahnutiu

Publikované: 3.6.2015 | Aktualizácia: 24.4.2019

Partneri

Partnerské mestá