Samospráva

Modernizácia VO


12.10.2017

Projekt modernizácie verejného osvetlenia slúži občanom

Projekt Modernizácia VO slúži občanom, pre ktorých sa v dotknutých lokalitách zlepšila kvalita osvetlenia. Zároveň môžu občania využívať aj aktuálne výsledky meraní z meteorologickej stanice, ktoré sú aktuálne zverejnené na webovej stránke mesta. Výsledky projektu budú predmetom následného monitorovania počas 5 rokov.


12.2.2016

Meteorologická stanica slúži aj občanom mesta

V rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa bola inštalovaná meteorologická stanica, ktorá v súčinnosti s riadiacou jednotkou nového osvetlenia umožní správcovi operatívne nastaviť zapnutie, vypnutie a intenzitu osvetlenia aj vo vzťahu k výsledkom merania meteorologickej stanice. Výsledky denného merania sú zverejnené na web stránke Mesta. Prístup v prílohe.


18.1.2016

Modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Ľubovňa

Cieľ projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a dosiahnutie energetických úspor
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Kód projektu: 25120220534
Projekt je realizovaný z fondov EÚ na programovacie obdobie 2007-2013.
Projekt realizovaný v rámci:
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy: KaHR-22VS-1501
Časový rámec realizácie projektu: 12/2015 - 02/2016
Schválené oprávnené výdavky projektu: 361 802,16 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 343 712,05

Odkaz na web stránku operačného programu - ďalšie informácie:
http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--op-kahr--6118/127803s

Odkaz na web stránku poskytovateľa:
http://www.economy.gov.sk


Partneri

Partnerské mestá