Samospráva

Mestská rada

Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie s prihliadnutím na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve.

Členovia MsR 
1.MUDr. Peter Bizovský - zástupca primátora mesta
2.Ing. Pavol Gurega
3.JUDr. Milan Knapík
4.Mgr. Michal Šipoš
5.Mgr. Rudolf Žiak

O funkcii mestskej rady:

V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže mestské zastupiteľstvo zriadiť mestskú radu. Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.

Mestskú radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestskej rady.

V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor mesta. Počas jeho neprítomnosti môže primátor mesta poveriť zástupcu alebo niektorého z členov mestskej rady vedením rokovania.

Partneri

Partnerské mestá