Samospráva

Mestská polícia

Náčelník MsP: Oskár Ščigulinský
Obchodná 1, prízemie
tel.: 159, 052/43 15 238, 052/43 227 66, mobil: 0903 624 835
e-mail: msp@staralubovna.sk

 

Činnosť MsP v Starej Ľubovni v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii zameraná najmä na:

 • Zabezpečovanie verejného poriadku v meste, spolupôsobenie pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia.
 • Spoluprácu s útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím.
 • Ochranu životného prostredia v meste.
 • Dodržiavanie poriadku v meste, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
 • Vykonávanie a kontrolu všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora.
 • Plnenie úloh na úseku prevencie.
 • Plnenie úloh ustanovených osobitným predpisom na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Okrem základného zákona o obecnej polícii pre obecnú políciu vyplynuli aj ďalšie úlohy a oprávnenia, ktoré sú uvedené najmä v týchto zákonoch:

 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • Zákon č. 300/2005 Zb. - Trestný zákon
 • Zákon č. 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
 • Zákon č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov...
 • Zákon č.377/2004 Zb. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon č. 79/2015 Zb. o odpadoch
 • Zákon č .190/2003 o strelných zbraniach a strelive
 • Všetky VZN mesta Stará Ľubovňa, v ktorých ja MsP uvedená ako kontrolný orgán mesta

Mestskí policajti:

 • František Fečko
 • Vladimír Polakevič
 • Mgr. Ľudovít Slodičák
 • Štefan Smrek
 • Ivan Šeľuk
 • Vjačeslav Šeľuk
 • Ján Šlosár

Partneri

Partnerské mestá