Samospráva

Klapky

Zoznam telefónnych čísiel - klapiek MsÚ Stará Ľubovňa (mobilných telefónov)
052/43 15 ---
Aftanas Michal, Ing.212Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP 
Arendáčová Alena, Ing.261Referát daní a poplatkov 
Bača Vladimír246Referát správy majetku mesta917 128 422
Ciráková Valéria, Ing233Referát správy majetku mesta 
Dudáš Vladimír, Ing216Referát práce a miezd 
Dlugolinská Dagmar, Ing.255Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 
Dušeková Monika, Mgr.234Referát kultúry a športu917 227 468
Eštočinová Helena226Učtáreň 
Fabiánová Mária, Mgr.256Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 
Fečko František238Mestská polícia 
Girgošková Helena226Učtáreň 
Gladišová Monika236Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ917 318 325
Grešová Mária, Mgr.262Matričný úrad 
Grich František, Mgr.270Referát verejného obstarávania917 983 409
Halama Ján, Ing.258Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok911 624 833
Holíková Zuzana, Mgr.251Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb 
Hrebíková Anna, Ing.249Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP 
Hudáková Anna, Mgr.218Referát daní a poplatkov 
Jaržembovská Janka, Bc.257Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 
Jedinák Vasil, Ing.258Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 
Joštiak Štefan, PaedDr.243Školský úrad917 980 326
Karaffová Jarmila268Učtáreň 
Karaffová Mária, Bc.260Matričný úrad 
Kollárová Eva, PaedDr.214Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže911 277 495
Kubisová Monika, Mgr.260Matričný úrad 
Kundľová Bibiána, Mgr.253Inštitút osobitného príjemcu, dotačná politika 
Lichvárová Natália, Mgr.218Referát daní a poplatkov 
Lompart Peter, JUDr.230Právny referát903 623 017
Lukáčová Anna, Mgr.252Referát rozpočtu školstva 
Luteránová Anna265Referát správy majetku mesta 
Majerníček Jozef, Ing.227Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP
Motýľová Mária253Referát bytovej politiky 
Pavelčáková Katarína232Ohlasovňa pobytu a register obyvateľstva 
Petrilak Štefan, Ing.258Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 
Pilátová Ivana247Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP 
Polakevič Vladimír238Mestská polícia 
Pristaš Miroslav, Ing.266Referát životného prostredia949 448 940
Pružinská Mária242Pokladňa 
Raššová Mária, Mgr.253Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb911 277 493
Redajová Iveta, Mgr.213Ekonomicke oddelenie 
Repková Helena111Podateľňa - 1. kontakt 
Slodičák Ľudovít, Mgr.238Mestská polícia 
Smrek Štefan238Mestská polícia 
Smreková Jana, Ing.212Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP911 624 835
Solár Aleš, Ing.225Prednosta mestského úradu949 693 097
Sovičová Marta, Mgr.248Referát rozpočtu mesta 
Srnka Miroslav, Ing.224Ekonomické oddelenie911 126 096
Ščigulinský Oskár238Mestská polícia911 624 836
Šeľuk Ivan238Mestská polícia 
Šeľuk Vjačeslav238Mestská polícia 
Šidlovský Ján, Ing.245Hlavný kontrolór mesta911 623 721
Šlosár Ján238Mestská polícia 
Mačugová Emília, Mgr.231Referát správy majetku mesta 
Šulcová Silvia, Bc.251Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb903 463 230
Tomko Ľuboš, PhDr.236Primátor 
Varcholová Miriama, Ing.228Projektový referát a ŠFRB903 623 066
Vaščáková Jana269Podateľňa - 1. kontakt 
Vojteková Helena254Referát MsR a MsZ 
Urdová Ľudmila111Podateľňa - 1. kontakt 
Vrbjarová Ivana, Mgr.267Projektový referát a ŠFRB 
Zima Vladimír, Ing.241Referát IT911 927 230
Žid Michal, Ing.222Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP 
Žid Štefan, Mgr.215Referát správy majetku mesta911 624 834
Židovská Tatiana265Referát správy majetku mesta 
Publikované: 13.11.2009 | Aktualizácia: 6.8.2018

Partneri

Partnerské mestá