Klapky

Zoznam telefónnych čísiel - klapiek MsÚ Stará Ľubovňa (mobilných telefónov)
052/43 15 ---
Bača Vladimír 246 Referát správy majetku mesta 917 128 422
Ciráková Valéria, Ing 233 Referát správy majetku mesta  
Dudáš Vladimír, Ing 216 Referát práce a miezd  
Dlugolinská Dagmar, Ing. 255 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok  
Dušeková Monika, Mgr. 234 Referát kultúry a športu 917 227 468
Eštočinová Helena 226 Učtáreň  
Fabiánová Mária, Mgr. 256 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok  
Fečko František 238 Mestská polícia  
Girgošková Helena 226 Učtáreň  
Gladišová Monika 236 Kancelária primátora mesta a prednostu MsÚ 917 318 325
Grešová Mária, Mgr. 262 Matričný úrad  
Grich František, Mgr. 270 Referát verejného obstarávania 917 983 409
Halama Ján, Ing. 258 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok 911 624 833
Holíková Zuzana, Mgr. 251 Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb  
Hrebíková Anna, Ing. 249 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP  
Hudáková Anna, Mgr. 218 Referát daní a poplatkov  
Jaržembovská Janka, Bc. 257 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok  
Jedinák Vasil, Ing. 258 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok  
Joštiak Štefan, PaedDr. 243 Školský úrad 917 980 326
Karaffová Jarmila 268 Učtáreň  
Karaffová Mária, Bc. 260 Matričný úrad  
Kollárová Eva, PaedDr. 214 Oddelenie školstva, kultúry, športu a mládeže 911 277 495
Kubisová Monika, Mgr. 260 Matričný úrad  
Kundľová Bibiána, Mgr. 253 Inštitút osobitného príjemcu, dotačná politika  
Lichvárová Natália, Mgr. 218 Referát daní a poplatkov  
Lompart Peter, JUDr. 230 Právny referát 903 623 017
Lukáčová Anna, Mgr. 252 Referát rozpočtu školstva  
Luteránová Anna 265 Referát správy majetku mesta  
Majerníček Jozef, Ing. 227 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP  
Motýľová Mária 253 Referát bytovej politiky  
Pavelčáková Katarína 232 Ohlasovňa pobytu a register obyvateľstva  
Petrilak Štefan, Ing. 258 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok  
Pilátová Ivana 247 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP  
Polakevič Vladimír 238 Mestská polícia  
Pristaš Miroslav, Ing. 266 Referát životného prostredia 949 448 940
Pružinská Mária 242 Pokladňa  
Raššová Mária, Mgr. 253 Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb 911 277 493
Redajová Iveta, Mgr. 213 Ekonomicke oddelenie  
Repková Helena 111 Podateľňa - 1. kontakt  
Slodičák Ľudovít, Mgr. 238 Mestská polícia  
Smrek Štefan 238 Mestská polícia  
Smreková Jana, Ing. 212 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP 911 624 835
Solár Aleš, Ing. 225 Prednosta mestského úradu 949 693 097
Sovičová Marta, Mgr. 248 Referát rozpočtu mesta  
Srnka Miroslav, Ing. 224 Ekonomické oddelenie 911 126 096
Ščigulinský Oskár 238 Mestská polícia 911 624 836
Šeľuk Ivan 238 Mestská polícia  
Šeľuk Vjačeslav 238 Mestská polícia  
Šidlovský Ján, Ing. 245 Hlavný kontrolór mesta 911 623 721
Šlosár Ján 238 Mestská polícia  
Mačugová Emília, Mgr. 231 Referát správy majetku mesta  
Šulcová Silvia, Bc. 251 Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb 903 463 230
Tomko Ľuboš, PhDr. 236 Primátor  
Valkučáková Lucia, Ing. 218 Referát daní a poplatkov  
Varcholová Miriama, Ing. 228 Projektový referát a ŠFRB 903 623 066
Vaščáková Jana 269 Podateľňa - 1. kontakt  
Vojteková Helena 254 Referát MsR a MsZ  
Urdová Ľudmila 111 Podateľňa - 1. kontakt  
Vrbjarová Ivana, Mgr. 267 Projektový referát a ŠFRB  
Zima Vladimír, Ing. 241 Referát IT 911 927 230
Žid Michal, Ing. 222 Oddelenie výstavby, územného rozvoja a ŽP  
Žid Štefan, Mgr. 215 Referát správy majetku mesta 911 624 834
Židovská Tatiana 265 Referát správy majetku mesta