26.11.2020

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

202004021217400.logo-aero

 

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 379 096,82 €
Výška požadovaného NFP (EÚ + ŠR): 360 141,98 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 18 954,84 €
Dátum predloženia Žiadosti o NFP: 31.03.2020

Popis projektu:
Hlavným zámerom predloženého projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy Základnej školy Za vodou, čím sa zníži primárna energetická náročnosť. Projekt rieši modernizáciu existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre danú budovu, a to integrovaním kaskády plynového tepelného čerpadla vzduch/voda - zariadenia na využívanie aerotermálnej energie do existujúceho zdroja tepla. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. Úspora zemného plynu po realizácii investície predstavuje 3 778,74 m3/rok.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Publikované: 26.11.2020 | Aktualizácia: 23.3.2023 | Zobrazené: 487

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies