31.5.2011

Žiadosť o spoluprácu

Mesto Stará Ľubovňa pripravuje vydanie príručky „Sprievodca sociálnymi službami". Z tohto dôvodu žiadame všetky právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby o spoluprácu na spracovaní údajov o poskytovaných sociálnych službách podľa nižšie uvedeného kľúča:

1. Poskytovateľ sociálnej služby - názov (obec, verejný alebo neverejný
Poskytovateľ).
2. Adresa miesta poskytovania sociálnej služby.
3. Kontakt (telefón, mailová adresa, webstránka).
4. Zriaďovateľ (meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá
poskytuje sociálnu službu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu).
5. Druh poskytovanej sociálnej služby.
6. Rozsah poskytovanej sociálnej služby.
7. Forma poskytovanej sociálnej služby.
8. Cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba.
9. Kapacita zariadenia.
10. Dátum zápisu do registra.

Ďalšie údaje:
- čo je potrebné pre záujemcu o takúto službu doložiť či vyplniť, prípadne, akou formou sa
realizuje úhrada za tieto služby a cenník týchto služieb (cez zdravotnú poisťovňu,
samoplatca),
informácie o tom,
- či inštitúcia zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím,
- či organizuje stretnutia s občanmi zdravotne postihnutými,
- či robí prieskum o potrebe sociálnych služieb,
- či prevádzkuje dobrovoľnícku činnosť.

Uvedené informácie prosíme zaslať najneskôr do 30. 06. 2011 na mailovú adresu sociálne@staralubovna.sk . Ďakujeme za spoluprácu.

Tel. kontakt: 052/4315251, Ing. Murcková, ved. referent MsÚ

Mesto, Publikované: 31.5.2011 | Zobrazené: 232

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies