5.2.2010

Zasadnutie MsZ - 28. januára 2010 - video záznam

Program mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, zo dňa 28. januára 2010

 1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
 2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností - budova na Nám. sv. Mikuláša 5, súpisné č. 5 a budova súpisné č. 1701 v Starej Ľubovni
 4. Zmena a doplnok č. 12 ÚPN - SÚ Stará Ľubovňa - obytný súbor Hajtovky
 5. Výstavba nájomných bytových domov + technické vybavenie - investičné zámery a spôsob financovania:
  „16 b. j. - D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni",
  „16 b. j. - D5 na sídl. Východ v Starej Ľubovni"
 6. Výstavba „Komunikácie a TV k rodinným domov IBV Štúrova v Starej Ľubovni" - investičné zámery + spôsob financovania
 7. Informatívna správa o pripravovaných zmenách rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2010
 8. Návrh VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa
 9. Podanie žiadosti o dotáciu na realizáciu projektu „Viacúčelové ihrisko Za vodou Stará Ľubovňa"
 10. Návrh uznesenia
 11. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
1. a 2. bod programu zasadnutia MsZ
3. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
3. bod programu zasadnutia MsZ
4. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
4. bod programu zasadnutia MsZ
5. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
5. bod programu zasadnutia MsZ
6. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
6. bod programu zasadnutia MsZ
7/1. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
7/1. bod programu zasadnutia MsZ
7/2. programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
7/2. programu zasadnutia MsZ
8/1. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
8/1. bod programu zasadnutia MsZ
8/2. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
8/2. bod programu zasadnutia MsZ
9. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
9. bod programu zasadnutia MsZ
Prehrať Video
2/1 Ponuka firmy IIE na riešenie statickej. dopravy v meste
Prehrať Video
2/2 Ponuka firmy IIE na riešenie statickej. dopravy v meste
Žiadosť Ing. M. Šipoša ml., rišenie domu č.4 na Nám. Sv. Mikuláša Prehrať Video
Žiadosť Ing. M. Šipoša ml., rišenie domu č.4 na Nám. Sv. Mikuláša
Žiadosť KCZS o príspevok na pomoc Haiti Prehrať Video
Žiadosť KCZS o príspevok na pomoc Haiti
Zasadnutie Vlády v našom regióne Prehrať Video
Zasadnutie Vlády v našom regióne
2/1 Návrh o spoločných stretnutiach poslancov s občanmi Prehrať Video
2/1 Návrh o spoločných stretnutiach poslancov s občanmi
2/1 Návrh o spoločných stretnutiach poslancov s občanmi Prehrať Video
2/2 Návrh o spoločných stretnutiach poslancov s občanmi
11. bod programu zasadnutia MsZ Prehrať Video
11. bod programu zasadnutia MsZ

Diskusia k článku

Počet reakcií: 2

Najnovšie príspevky:

11.2.2010 23:23:12 - Vylúčenie občana zo zasadania mesta je len potvrdením, že vedenie mesta...
11.2.2010 9:11:43 - na čo je nám záznam, ak Vám nefunguje zvuk...
Mesto, Publikované: 5.2.2010 | Zobrazené: 359

Partneri

Partnerské mestá