8.10.2015

Zasadnutie MsZ z 5.10.2015 - video záznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie. (00:01:00)

3. Návrh na zrušenie VZN č. 19 o územnom pláne sídelného útvaru mesta Stará Ľubovňa. (00:01:18)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

4. Majetkové prevody (00:06:52)

4. Záver.

Súvisiace video

MsZ 5.10.2015 Prehrať Video
MsZ 5.10.2015
Mesto, Publikované: 8.10.2015 | Zobrazené: 713

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies