3.4.2017

Zasadnutie MsZ z 29.3.2017 - videozáznam

P r o g r a m :

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I.- 00:00:00)
2. Voľba návrhovej komisie.

3. Informácia o projekte rekonštrukcie mestskej plavárne.(I.- 00:01:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

4. Schválenie spolufinancovania projektu „Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby" a výdavkov nad rámec finančného limitu projektu (zrušenie pôvodného a schválenie nového uznesenia). (I.- 00:51:56)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

5. Prerokovanie a schválenie predloženia aktualizovanej žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Komplexná obnova ZUŠ, Okružná č. 9, Stará Ľubovňa" (zrušenie pôvodného a schválenie nového uznesenia). (II.- 00:00:00)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II.- 00:07:30)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

7. Rôzne. (II.- 01:07:45)
8. Záver.

Súvisiace video

wuqCK3sFWyM Prehrať Video
MsZ 29.3.2017 - I.
MsZ 29.3.2017 - II. Prehrať Video
MsZ 29.3.2017 - II.
Publikované: 3.4.2017 | Aktualizácia: 3.4.2017 | Zobrazené: 694

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies