2.8.2012

Zasadnutie MsZ z 26.7.2012 - video záznam

Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

- Vystúpenie občanov.

3. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ Mgr. Rudolfa Žiaka.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

4. Sľub poslanca mestského zastupiteľstva - náhradníka.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

5. Odvolanie člena mestskej rady.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

6. Odvolanie a voľba predsedu Komisie vzdelávania a kultúry pri MsZ.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

7. Informácia o odvolaní a menovaní prednostu MsÚ.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

8. Informácia o odvolaní a schválenie konateľa spol. s r. o. MARMON Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

9. Analýza finančných nákladov na realizáciu a prevádzku Centra sociálnych služieb.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

10. Riešenie havarijného stavu objektu MŠ na Vsetínskej ul.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

11. Informácia o Dohovore primátorov a starostov v Prešovskom samosprávnom kraji.
P r e d k l a d á : PaedDr. Michal Biganič

12. Odpredaj nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

13. Návrh uznesení

14. Záver

 

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
Vystúpenie občanov Prehrať Video
Vystúpenie občanov
3. až 8. bod programu Prehrať Video
3. až 8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11. bod programu Prehrať Video
11. bod programu
12. bod programu Prehrať Video
12. bod programu
Publikované: 2.8.2012 | Zobrazené: 485

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies