28.4.2012

Zasadnutie MsZ z 26.04.2012 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
26.04.2012

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Vystúpenie občanov
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.

P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Správa o plnení rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za r. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
7. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger, Ing. arch. Benko
8. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
9. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie MsZ k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík - predseda FEK
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
11. Informácia o zámere úpravy výšky kontokorentného úveru a prijatia kapitálového úveru v r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
12. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2011 a ich finančné plány na rok 2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
13. Odvolanie a menovanie konateľa spol. s r. o. EKOS Stará Ľubovňa. - vyradený z rokovania
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
14. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za r. 2011 (materiál doručený na februárové rokovanie MsZ).
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
15. Informácia o dohode medzi Mestom Stará Ľubovňa a spol. s r. o. BUS KARPATY Stará Ľubovňa o zúčtovaní dotácie na prevádzkovanie MAD za r. 2010 a 2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
16. Návrh podmienok pre poskytovanie služieb MAD v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
17. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
18. Žiadosť o udelenie súhlasu na zaradenie Súkromného školského strediska záujmovej činnosti do siete škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
19. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
 § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou:
- Mgr. Mário Alexík, Hany Meličkovej 33, Bratislava
- Mgr. Patrik Alexík, Hrnčiarska 787/70, Stropkov
- Mgr. Alexandra Reľovská, Zimná 991/123, Stará Ľubovňa
 § 9a, odsek 1, písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - priamy predaj:
- MVDr. Magdaléna Bodnárová, Popradská 1438/52, Stará Ľubovňa
- Dziak Peter - PIKAS, Jarmočná 172/6, Stará Ľubovňa
- Peter Smrek a Mgr. Mária Smreková, Nová Ľubovňa 656
 § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
- Tibor Valčák, Budovateľská 485/16, Stará Ľubovňa
- Ing. Slavomír Jančišin a Ing. Mária Jančišinová, Zimná 891/7, Stará Ľubovňa
- Mário Kirkov a manželka Ivana, Hviezdoslavova 122/30, Stará Ľubovňa
- Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa (prerokované MsR 08.02.2012)
 § 9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prenájom majetku formou osobitného zreteľa:
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny, Obchodná 1108/1, Stará Ľubovňa
- Lucia Dabrowská Čandová, Mýtna 20, Stará Ľubovňa (+ zrušenie uznesenia)
 § 9a, odsek 1, písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí:
- EUROtec, spol. s r. o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa
 § 9a, odsek 1, písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže:
- budova súpisné č. 337 (Dom služieb)
- budova súpisné č. 1073 (OD Družba)
- budova súpisné č. 6 (bývalá obchodná akadémia)
- pozemky v lokalite Ul. továrenská, Stará Ľubovňa
- pozemok v lokalite Ul. duklianskych hrdinov, Stará Ľubovňa
 Zámena nehnuteľností:
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa, Nám. sv. Mikuláša 14, Stará Ľubovňa
 Výkup pozemkov:
- vlastníci podľa LV 5377
- vlastníci podľa LV 216
- vlastníci podľa LV 4729
- vlastníci podľa LV 5319
 Zriadenie vecného bremena:
- TREI Real Estate Stará Ľubovňa, s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava
 Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže:
- EUROtec, spol. s r. o., Továrenská 22, Stará Ľubovňa
 Možnosť odpredaja nehnuteľností:
- budova súpisné č. 2 (radnica)
20. Interpelácia poslancov - predložená písomne
21. Návrh uznesení
22. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a  2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4..a 5. bod programu Prehrať Video
4..a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. bod programu Prehrať Video
8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11. bod programu Prehrať Video
11. bod programu
12 ./ 1 bod programu Prehrať Video
12 ./ 1 bod programu
12 ./ 2 bod programu Prehrať Video
12 ./ 2 bod programu
12 ./ 3 bod programu Prehrať Video
12 ./ 3 bod programu
12 ./ 4 bod programu Prehrať Video
12 ./ 4 bod programu
12 ./ 5 bod programu Prehrať Video
12 ./ 5 bod programu
12 ./ 6 bod programu Prehrať Video
12 ./ 6 bod programu
14. bod programu Prehrať Video
14. bod programu
15. a 16. bod programu Prehrať Video
15. a 16. bod programu
17. a 18. bod programu Prehrať Video
17. a 18. bod programu
wTTliLbP0bg Prehrať Video
19. bod programu
21. bod programu Prehrať Video
21. bod programu

Diskusia k článku

Počet reakcií: 2

Najnovšie príspevky:

30.4.2012 8:28:33 - po dokončení spracovania bude zaradená
29.4.2012 14:49:35 - Preco nie je zverejnena videonahravka dalsich bodov programu zo sasadnania...
Mesto, Publikované: 28.4.2012 | Zobrazené: 872

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies