5.5.2014

Zasadnutie MsZ z 24.4.2014 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 24.04.2014

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (01-0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.(01/-0:01:59)

3. Vystúpenie občanov.(01/0:04:00)

4. Obchodný dom Družba (01/0:35:12)

5. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.(01/1:08:28)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

6. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ (01/1:10:20)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

7. Interpelácia poslancov. (01/1:11:21)

8. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa za I. štvrťrok 2014. (01/1:37:38)
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

9. Návrh Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2013 (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančno-ekonomickej komisie). (02/0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Návrh na predlženie platnosti kontokorentného úveru (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančno-ekonomickej komisie). (02/0:53:48)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

11. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za r. 2013 a ich finančné plány na rok 2014. (02/1:04:19)
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

12. Obchodný dom Družba - pokračovanie (03/0:00:00)

13. Správa o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2013. (03/0:38:18)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

14. Projekt „Prestavba Provinčného domu č. 12 - Dom umenia Stará Ľubovňa" - zmena uznesenia. (03/0:53:52)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

15. Projekt rekonštrukcie kina TATRA v Starej Ľubovni „KOCKA" - schválenie realizácie a spolufinancovania. (03/1:02:26) (04/0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

16. Projekt „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu detí z prostredia MRK - Podsadek, Stará Ľubovňa" - schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania.(04/0:02:03)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Návrh na zvýšenie príspevku pre VPS, p. o. Stará Ľubovňa v súvislosti so žiadosťou o NFP na projekt „Adaptácia MRK na trh práce" a jeho spolufinancovaním.(04/0:05:09)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

18. Návrh zmeny č. 2 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2014.(04/0:08:32)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

19. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 10.04.2014.(04/0:28:08)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

20. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa.(04/0:29:45)
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

21. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Stará Ľubovňa: návrhy n o v ý c h (04/0:34:17)

VZN č. 55 o organizácii miestneho referenda VZN č. 56 o výkone taxislužby na území
mesta Stará Ľubovňa
VZN č. 57 o zeleni a ochrane drevín na území mesta Stará Ľubovňa
VZN č. 58 o pamätihodnostiach mesta Stará Ľubovňa

návrhy z m i e n
VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov v
meste Stará Ľubovňa
VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na
území mesta Stará Ľubovňa
VZN č. 38 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a poplatkoch za jeho
znečisťovanie na území mesta Stará Ľubovňa
návrh n a z r u š e n i e
VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

22. Zriadenie Komisie pre pamätihodnosti mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni, voľba predsedu a členov komisie.(04/1:05:18)
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

23. Zrušenie predkupného práva Mesta Stará Ľubovňa na byt.(04/1:09:20)
P r e d k l a d á : Mgr. Tomus

24. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok.(04/1:13:40)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

25.Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.(04/1:16:40)
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

26. Rôzne.

27. Záver.

Súvisiace video

MsZ 24 04 2014 01 Prehrať Video
MsZ 24 04 2014 01
MsZ 24 04 2014 02 Prehrať Video
MsZ 24 04 2014 02
MsZ 24 04 2014 03 Prehrať Video
MsZ 24 04 2014 03
MsZ 24 04 2014 04 Prehrať Video
MsZ 24 04 2014 04
Mesto, Publikované: 5.5.2014 | Zobrazené: 690

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies