7.3.2017

Zasadnutie MsZ z 23.2.2017 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
23.02.2017

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. ( I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Zánik mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát a sľub poslanca - náhradníka. ( I - 0:02:40)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

4. Vystúpenie občanov. ( I - 0:12:40)

5. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I - 0:33:15)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

6. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I - 0:34:55)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa za r. 2016. ( I - 0:36:05)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016. ( I - 0:45:27)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

9. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. ( II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid


10. Návrh zmeny VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa. ( II - 1:07:15)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. ( III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

12. Projekt "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu.
P r e d k l a d á : p. Štefanová

13. Projekt "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu.
P r e d k l a d á : p. Štefanová

14. Projekt "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu.
P r e d k l a d á : p. Štefanová

15. Projekt "Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu.
P r e d k l a d á : p. Štefanová

16. Schválenie spolufinancovania projektu „Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby" a výdavkov nad rámec finančného limitu projektu. ( III - 0:25:57)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Informácia o stave projektu Zimného štadióna v Starej Ľubovni. ( IV - 0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Informácia o projekte rekonštrukcie OD Družba. ( IV - 0:25:17)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19. Informácia o projekte rekonštrukcie mestskej plavárne. ( IV - 0:52:54)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

20. Informácia o potrebe obstarania nového referentského služobného motorového vozidla. ( IV - 1:24:05)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

21. Informácia o organizačnom zabezpečení jarného upratovania mesta. ( IV - 1:25:49)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

22. Návrh dotácií na r. 2017 v zmysle VZN č. 44. ( IV - 1:28:59)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

23. Správa o činnosti ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej Ľubovni za r. 2016. ( IV - 1:46:24)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

24. Správa o činnosti Mesta Stará Ľubovňa v oblasti sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2016. - vynechaný
P r e d k l a d á : PaedDr. Kasenčák

25. Správa o činnosti Mestskej polície v Starej Ľubovni za r. 2016. ( IV - 1:51:35)
P r e d k l a d á : p. Ščigulinský

26. Správa o činnosti OO CR Severný Spiš - Pieniny za r. 2016. ( IV - 1:58:35)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

27. Správa o činnosti OZ Miestna akčná skupina ĽUBOVNIANSKO za r. 2016. ( IV - 2:03:16)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

28. Interpelácia poslancov. ( IV - 2:08:10)

29. Rôzne.

Súvisiace video

MsZ 23.02.2017 - 1 Prehrať Video
MsZ 23.02.2017 - 1
MsZ 23.02.2017 - 2 Prehrať Video
MsZ 23.02.2017 - 2
MsZ 23.02.2017 - 3 Prehrať Video
MsZ 23.02.2017 - 3
MsZ 23.02.2017 - 4 Prehrať Video
MsZ 23.02.2017 - 4
Publikované: 7.3.2017 | Aktualizácia: 7.3.2017 | Zobrazené: 757

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies