26.6.2012

Zasadnutie MsZ z 21.6.2012 - video záznam

Program rokovania:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informácia o stave a hľadaní možností riešenia súčasného stavu objektu MŠ na Vsetínskej ul. č. 36 v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : JUDr. Stašák
7. Návrh zmeny č. 1 rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
8. Dotácie na r. 2012 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
9. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti bl. P. P. Gojdiča Stará Ľubovňa o dotáciu na účely výstavby gréckokatolíckeho chrámu na sídlisku Východ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
10. Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
11. Stanovisko FEK k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na r. 2012.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
13. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok Mesta na dani z nehnuteľnosti.
P r e d k l a d á : Ing. Sumilas
14. Návrh zmeny Štatútu mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : JUDr. Stašák
15. Návrh zmeny Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

16. vyradený z programu

17. Informáciu o výsledku verejnej súťaže na poskytovateľa služieb MAD v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
18. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 06.06.2012.
P r e d k l a d á: Ing. Greizinger
19. Návrh zmeny VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa, týkajúcej sa zákazu prevádzkovania výherných prístrojov a videoterminálov na území mesta.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

20. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2012 v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
21. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
22. Návrh zmeny VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania mestských bytov v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
23. Zriadenie bytovej komisie pri MsZ v Starej Ľubovni, voľba jej členov a predsedu.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
24. Odpredaj nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
25. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
26. Interpelácia poslancov
27. Návrh uznesení
28. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. a 9. bod programu Prehrať Video
8. a 9. bod programu
10., 11. a 12. bod programu Prehrať Video
10., 11. a 12. bod programu
13. bod programu Prehrať Video
13. bod programu
14. bod programu Prehrať Video
14. bod programu
15. a 17. bod programu Prehrať Video
15. a 17. bod programu
18. bod programu Prehrať Video
18. bod programu
19. bod programu Prehrať Video
19. bod programu
20. až 23. bod programu Prehrať Video
20. až 23. bod programu
24. bod programu Prehrať Video
24. bod programu
25. bod programu Prehrať Video
25. bod programu
26. a 27. bod programu Prehrať Video
26. a 27. bod programu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mesto, Publikované: 26.6.2012 | Zobrazené: 627

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies