23.7.2017

Zasadnutie MsZ z 21.6.2017 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
21.06.2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (I-0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. (I-0:02:15)

4. Vystúpenie zástupcu spol. s r. o. KEN-EX, Železničiarska 3802/37, Prešov - prezentácia zámeru dostavby Zimného štadióna v Starej Ľubovni. (II-0:00:00)

5. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (II-0:48:55)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

6. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (II-0:51:04)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2017. (II-0:52:28).
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

8. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (III-0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

9. Zámer rekonštrukcie OD Družba. (III-1:08:26)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Zámer prestavby križovatky ulíc Tatranská - Okružná. (III-1:26:54)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Zámer prestavby objektov » na Ul. obrancov mieru č. 22 - 24 (bývalý archív) a na Budovateľskej ul. č. 22 (bývalá VŠZP).
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Zámer obnovy pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 6. (III-2:12:05)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

13. Zámer obstarania pracovnej plošiny pre p. o. VPS, Stará Ľubovňa. (IV-0:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

14. Informácia o stave projektu rekonštrukcie mestskej plavárne. (IV-0:02:52)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

15. Návrh zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 2017. (IV-0:08:40)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

16. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (IV-0:23:22)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

18. Projekt "Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ Tatranská v Starej Ľubovni" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu. (IV-0:33:33)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

19. Projekt "Materská škola Podsadek" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu. (IV-0:37:13)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

20. Projekt "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu. (IV-0:49:10)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

21. Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2017 (vrátane stanovísk HK a FEK). (IV-0:59:25)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

22. Schválenie zriadenia športovej triedy Základnej školy, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa v školskom roku 2017/2018. (IV-1:19:07)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

23. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2017. (IV-1:20:39)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

24. Interpelácia poslancov. (IV-1:26:47)

25. Rôzne.

26. Záver.

Súvisiace video

Msz 21.6.2017 - 1 Prehrať Video
Msz 21.6.2017 - 1
MsZ 21.6.2017 - 2 Prehrať Video
MsZ 21.6.2017 - 2
MsZ 21.6.2017 - 3 Prehrať Video
MsZ 21.6.2017 - 3
MsZ 21.6.2017 - 4 Prehrať Video
MsZ 21.6.2017 - 4
Publikované: 23.7.2017 | Aktualizácia: 23.7.2017 | Zobrazené: 654

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies