6.1.2017

Zasadnutie MsZ z 15.12.2016 - videozáznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
15.12.2016

 

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. ( I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Vystúpenie občanov. ( I - 0:01:48)

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I - 0:04:58)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. ( I - 0:07:38)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

6. Prezentácia zámeru spoločnosti GP-TRANS, s. r. o., Plavnica » prenájom pozemkov v súvislosti dobývaním ložiska stavebného kameňa „Stará Ľubovňa Marmon". ( I - 0:15:25)

7. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. ( II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

8. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2017. ( III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. ( III - 0:28:23)
P r e d k l a d á : p. Štefanová

10. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa. ( III - 0:43:02)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

11. Návrh na schválenie dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa. ( III - 0:59:38)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

12. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. ( III - 1:01:00)
P r e d k l a d á : Ing. Arendáčová

13. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2016 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). ( IV - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2017, 2018 a 2019 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). ( IV - 0:11:11)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

15. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa. ( IV - 0:51:15)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

16. Informácia o výsledku interného výberového konania a schválenie konateľa EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa. ( IV - 0:57:21)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Informácia o zahraničných služobných cestách primátora mesta za r. 2016. ( IV - 1:02:50)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Interpelácia poslancov. ( IV - 1:03:44)

19. Rôzne.

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 15.12.2016 - 1 Prehrať Video
MsZ 15.12.2016 - 1
MsZ 15.12.2016 - 2 Prehrať Video
MsZ 15.12.2016 - 2
MsZ 15.12.2016 - 3 Prehrať Video
MsZ 15.12.2016 - 3
MsZ 15.12.2016 - 4 Prehrať Video
MsZ 15.12.2016 - 4
Publikované: 6.1.2017 | Zobrazené: 792

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies