18.12.2014

Zasadnutie MsZ z 15.12.2014 - video záznam

P r o g r a m
ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
15.12.2014

Slávnostná časť

1. Otvorenie.
2. Informácia predsedníčky mestskej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy mesta.
3. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom mesta.
4. Informácia o uprázdnení mandátu poslanca mestského zastupiteľstva.
5. Zloženie sľubu zvolených poslancov mestského zastupiteľstva a náhradníka.
6. Vystúpenie doterajšieho primátora mesta PaedDr. Michala Biganiča.
7. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka.

Pracovná časť

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. (00:00:00)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a volebnej komisie.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

10. Informácia o poverení zástupcu primátora mesta a menovaní prednostu MsÚ.(00:02:28)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov. (00:04:14)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

12. Návrh na určenie mesačného platu primátora mesta. (00:15:33)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta. (00:22:06)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

14. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2013/2014. (00:33:40)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa. (00:35:55)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

16. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. (00:37:38)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

17. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 2014 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (00:49:50)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

18. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2015 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (01:28:46)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

19. Rôzne. (01:49:12)

20. Záver.

Súvisiace video

201412180847250.msz Prehrať Video
Slávnostné zasadnutie MsZ
Ustanovujúce zasadnutie MsZ Prehrať Video
Ustanovujúce zasadnutie MsZ
Publikované: 18.12.2014 | Zobrazené: 864

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies