21.12.2011

Zasadnutie MsZ - 13.12.2011 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 13.12.2011


1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Návrh rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2012.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

4. Návrh programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na roky 2012, 2013 a 2014.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

5. Podrobný rozbor vybraných projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
(Centrum sociálnych služieb, MŠ Tatranská ul. - komplexná obnova, Revitalizácia centrálnej zóny mesta Stará Ľubovňa, Kompostáreň, ZŠ Komenského - zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia, Modernizácia a rekonštrukcia MŠH Stará Ľubovňa, Dostavba ZŠ Stará Ľubovňa)
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

6. Územný plán Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Sumilas

8. Zámer na posúdenie odpredaja nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

9. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

10. Návrh dotácií na r. 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

11. Návrhy nových zakladateľských listín obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - spol. s r. o. EKOS, spol. s r. o. ĽMS a spol. s r. o. Slobyterm.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

12. Plány práce Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni na rok 2012.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

13. Návrh uznesení.

Dolpnenie programu:

- Vystúpenie občanov

- Návrh dohody o urovnaní nevysporiadaných finančných vzťahov medzi Mestom Stará Ľubovňa a spol. s r. o. SLOBYTERM, Stará Ľubovňa

14. Záver.

 

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
Vystúpenie občanov Prehrať Video
Vystúpenie občanov
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
7. bod programu Prehrať Video
7. bod programu
8. a 9. bod programu Prehrať Video
8. a 9. bod programu
Návrh dohody o urovnaní ... Prehrať Video
Návrh dohody o urovnaní ...
4. bod programu Prehrať Video
4. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
12. - 14. bod programu Prehrať Video
12. - 14. bod programu
Publikované: 21.12.2011 | Zobrazené: 271

Partneri

Partnerské mestá