23.9.2013

Zasadnutie MsZ z 12.9.2013 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 12.09.2013

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

6. Informácia o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2013.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

8. Schválenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia, rekonštrukcia a obnova verejných priestranstiev po povodni v r. 2010".
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

9. Kontrola plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2013 (vrátane stanovísk hlavnej kontrolórky a finančnoekonomickej komisie pri MsZ).
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa -SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2013.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

11. Návrh riešenia sťahovania p. o. VPS, Stará Ľubovňa do areálu spol. s r. o. EKOS, Stará Ľubovňa do konca roka 2013.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

12. Určenie volebných obvodov mesta Stará Ľubovňa podľa ulíc, súpisných čísel a volebných okrskov.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

13. Návrh VZN č. 54 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

14. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2013/2014.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Správa o príprave XXII. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

16. Informácia o zástavbe priestoru v lokalite na Letnej ul. pri OD Družba.
P r e d k l a d á : Mgr. Žiak

17. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

18. Rôzne.

19. Interpelácia poslancov.

20. Záver

Súvisiace video

1. 2. bod programu Prehrať Video
1. 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7.a 8. bod programu Prehrať Video
7.a 8. bod programu
9. bod programu Prehrať Video
9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
11. bod programu Prehrať Video
11. bod programu
12. bod programu Prehrať Video
12. bod programu
13. až 15.bod programu Prehrať Video
13. až 15.bod programu
16. bod programu Prehrať Video
16. bod programu
17. bod programu Prehrať Video
17. bod programu
18. a 19. bod programu Prehrať Video
18. a 19. bod programu
Mesto, Publikované: 23.9.2013 | Zobrazené: 764

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies