5.3.2012

Zasadnutie MsZ - 21.2.2012 - video záznam

P r o g r a m

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

6. Informatívna správa o MAD a záväzkoch Mesta voči spol. s r. o. BUS KARPATY Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

7. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

8. Návrh mesačného platu primátora mesta.
P r e d k l a d á : zástupca poslaneckých klubov

9. Návrh dotácií na r. 2012 - I. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

10. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

11. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Pivovarník

12. Informatívna správa o organizačnom zabezpečení jarného čistenia mesta.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

13. Návrh poplatku za sobáše mimo obradnej miestnosti.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

14. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa k 13.02.2012.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

15. Zmena uznesenia o spolufinancovaní projektu „Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu - potok Jarabinka - Stará Ľubovňa".
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

16. Informatívna správa o počte a umiestnení výherných prístrojov a výherných hracích terminálov na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

17. Voľba prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský

18. Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň

19. Interpelácia poslancov.

20. Návrh uznesení.

Záver.

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. a 5. bod programu Prehrať Video
4. a 5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
7. a 8. bod programu Prehrať Video
7. a 8. bod programu
9. a 10. bod programu Prehrať Video
9. a 10. bod programu
11. bod programu Prehrať Video
11. bod programu
12. bod programu Prehrať Video
12. bod programu
13. bod programu Prehrať Video
13. bod programu
14. bod programu Prehrať Video
14. bod programu
15. a 16. bod programu Prehrať Video
15. a 16. bod programu
8cMoZICFSvo Prehrať Video
17. bod programu
18. bod programu Prehrať Video
18. bod programu
1EcUV4t6WqI Prehrať Video
19. bod programu
20. bod programu Prehrať Video
20. bod programu
Mesto, Publikované: 5.3.2012 | Zobrazené: 528

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies