23.2.2011

Zasadnutie MsZ - 17.02.2011 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
17.02.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov mesta.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

5. Interpelácia poslancov.

6. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2011.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

8. Zriadenie komisií MsZ, voľba ich predsedov a členov.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

9. Poverenie poslancov na vykonávanie obradov určených zákonom a obradov organizovaných Mestom Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

10. Návrh na zloženie dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

12. Informácia o menovaní konateľa obchodnej spoločnosti Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

13. Informácia o zastupovaní riaditeľky ĽMS, s. r. o., Stará Ľubovňa Mgr. Daše Jeleňovej počas materskej dovolenky.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

14. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

15. Dotácie na r. 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle VZN č. 52.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
16. Návrh na zriadenie záložného práva.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

17. Návrh na majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností:

17.1
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí.
17.2
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno b, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - predmet odpredaja je súčasťou užívaných nehnuteľností a svojím umiestnením tvorí s nimi neoddeliteľný celok:
- Anna Barnovská, Duklianskych hrdinov 295/1, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Agrostav, stavebno-obchodné družstvo, Levočská 370/36, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Jozef Dufala, Podsadek 1152/39, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Ing. Vladislav Dufala, Zámocká 732/35, Stará Ľubovňa
- (+ zrušenie pôvodného uznesenia)
- Mgr. Michal Filičko, Zimná 887/3, Stará Ľubovňa
- Anna Tomašková, Mýtna 622/40, Stará Ľubovňa
- Slovak Telekom, a. s., Poštová 18, Košice 1
17.3
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno c, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - priamy predaj:
- Peter Smandra, Letná 1078/17, Stará Ľubovňa
- Ing. František Kolej, Farbiarska 53/29, Stará Ľubovňa
- Miroslav Jedinák, Janka Kráľa 272/9, Stará Ľubovňa
17.4
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Karol Sivoň - TRANSIT TRUCK, Zimná 915/31, Stará Ľubovňa
- LUSPEK, spol. s r. o. Stará Ľubovňa, Nám. sv. Mikuláša 5/5, Stará Ľubovňa
- Michal Boguský, Mierová 1107/27, Stará Ľubovňa
- Peter Boguský, Mierová 1092/28, Stará Ľubovňa
- Miroslav Boguský, Letná 1075/10, Stará Ľubovňa
- Ján Boguský, Tatranská 1066/16, Stará Ľubovňa
17.5
Zámena nehnuteľností:
- SWM buildinvest, s. r. o. Nám. sv. Mikuláša 2/2, Stará Ľubovňa
17.6
Výkup nehnuteľností:
- Viktor Alexík, Štúrova 431/51, Stará Ľubovňa
- Viktória Alexíková, Štúrova 431/51, Stará Ľubovňa
- Mgr. Pavol Portáš, Rajčianska 24, Bratislava
- SKRUTKÁREŇ-EXIM, a. s., Továrenská 827/7, Stará Ľubovňa

P r e d k l a d á : Bc. Boleš

- d o p l n e n i e -

14.
a) Informácia hlavnej kontrolórky mesta o vzdaní sa 50 % pohyblivej zložky mzdy, schválenej MsZ v zmysle § 18 c, odst. 5, zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v prospech rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, s účinnosťou od výplaty za mesiac február 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

18. R ô z n e :

a) Informácia o návšteve štátnej tajomníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR p. Lucie Nicholsonovej.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

b) Informácia o návšteve splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity p. Miroslava Polláka.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš

c) Informácia o workshope „Fórum leto 2011 Muszyna - Stará Ľubovňa" 18.02.2011 v Ľubovnianskych kúpeľoch.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič

19. Návrh uznesení

20. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. Vystúpenie občanov mesta Prehrať Video
3. Vystúpenie občanov mesta
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Prehrať Video
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
5. Interpelácia poslancov 1/2 Prehrať Video
5. Interpelácia poslancov 1/2
5. Interpelácia poslancov. 2/2 Prehrať Video
5. Interpelácia poslancov. 2/2
6. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2011 Prehrať Video
6. Plány práce MsR a MsZ v Starej Ľubovni na rok 2011
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2011 Prehrať Video
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na I. polrok 2011
8. Zriadenie komisií MsZ, 9. Poverenie poslancov na vykonávanie obradov Prehrať Video
8. Zriadenie komisií MsZ, 9. Poverenie poslancov na vykonávanie obradov
10. Návrh na zloženie dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa Prehrať Video
10. Návrh na zloženie dozorných rád obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa
11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení Prehrať Video
11. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení
12. Informácia o menovaní konateľa obchodnej spoločnosti  Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa Prehrať Video
12. Informácia o menovaní konateľa obchodnej spoločnosti Slobyterm, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
13. Informácia o zastupovaní riaditeľky ĽMS, s. r. o Prehrať Video
13. Informácia o zastupovaní riaditeľky ĽMS, s. r. o
14. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov,  14.a - úprava platu kontrolórky Prehrať Video
14. Návrh zmeny zásad odmeňovania poslancov, 14.a - úprava platu kontrolórky
15. Dotácie na r. 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka  ... Prehrať Video
15. Dotácie na r. 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka ...
16. Návrh na zriadenie záložného práva Prehrať Video
16. Návrh na zriadenie záložného práva
17. Odpredaj nehnuteľností 2/2 Prehrať Video
17. Odpredaj nehnuteľností 2/2
17. Odpredaj nehnuteľností 1/2 Prehrať Video
17. Odpredaj nehnuteľností 1/2
17. Výkup nehnuteľností Prehrať Video
17. Výkup nehnuteľností
17. Výkup nehnuteľností Prehrať Video
18. Rozne - inf. o navšt. št. tajomn., Fórum leto 2011 Muszyna – Stará Ľubovňa
Návrh uznesení Prehrať Video
Návrh uznesení
Mesto, Publikované: 23.2.2011 | Zobrazené: 1192

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies