7.10.2011

Zasadnutie MsZ - 14.09.2011 - video záznam

Program rokovania MsZ 14.09.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
7. Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
8. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík - predseda FEK
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
10. Správy o výsledkoch hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie Ľubovnianska nemocnica za I. polrok 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
11. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2011/2012.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak
12. Správa o príprave XX. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 31.08.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
14. R ô z n e :
a) Návrh na prijatie bezúčelového úveru z Dexia banky Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika vo forme povoleného debetu na bežnom účte vo výške 120 000,-- €.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
b) Prezentácia ponuky Slovenskej sporiteľne, a. s. na čerpanie finančných prostriedkov na projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta a rekonštrukcie Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36 v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : Milan Štefanko, manažér banky

Koncepcia práce MsP - doplnený bod programu

c) Návrh zmeny rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
d) Žiadosť o zaradenie lokality pre výstavbu IVB Vabec do nového územného plánu Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
e) Urbanistická štúdia Obytného súboru Hajtovky Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

f) Návrh volebných obvodov mesta Stará Ľubovňa a počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2014 - 2018.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
g) Návrh zmeny VZN č. 39 - požiarny poriadok mesta.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
h) Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Vsetínska ul. č. 36, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Joštiak
i) Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
j) Informácia o stanovisku Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni k podnetu Mgr. M. Šipoša vo veci verejného obstarávania motorových vozidiel pre potreby MsÚ a MsP.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
k) Kontrola záverov forenzného auditu mestských spoločností.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
l) Odvolanie a menovanie konateľa spol. s r. o. MARMON, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
m) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
m.1)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Ján Potanka, Vyšné Ružbachy 95
- Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa
- RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa
- Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 466/5, Stará Ľubovňa
- Jozef Repka, Tehelná 465/4, Stará Ľubovňa
- Ladislav Pompa, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa
- Peter Šesták a Slávka Šestáková, Zimná 992/125, Stará Ľubovňa
- Ing. Slavomír Jančišin a Ing. Mária Jančišinová, Zimná 891/7, Stará Ľubovňa
- Jaroslav Jacko a Amália Jacková, Okružná 879/50, Stará Ľubovňa
- Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
- spol. PFISTER Consulting, GmbH, A- 5441 Abtenau, IČ DPH: ATU 52579008
m.2)
Odpredaj v zmysle § 9, odsek 8, písmeno b , zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - predmet odpredaja je súčasťou užívaných nehnuteľností a svojím umiestnením tvorí s nimi neoddeliteľný celok:
- Štefánia Blažovská, Zimná 954/70, Stará Ľubovňa
m.3)
Zriadenie vecného bremena - právo prechodu a prejazdu cez pozemky:
- Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 354/20, Stará Ľubovňa
- SR - Obvodný úrad Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 526/1, Stará Ľubovňa
m.4)
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí
n) Prenájom nehnuteľností v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom Mesta:
- MV SR, Štátny archív Levoča, pobočka Stará Ľubovňa, Obrancov mieru 22
P r e d k l a d á : Ing. Jeleň
15. Interpelácia poslancov.
16. Návrh uznesení.
17. Záver.

K stiahnutiu

Súvisiace video

Bod 1, 2, 3 a 4 Prehrať Video
Bod 1, 2, 3 a 4
Bod 5 až 13 Prehrať Video
Bod 5 až 13
Bod  14 a,b Prehrať Video
Bod 14 a,b
Koncepcia práce MsP a bod progr. 14 c, d, e, Prehrať Video
Koncepcia práce MsP a bod progr. 14 c, d, e,
Bod 14 f, g, h, i, j, k, Prehrať Video
Bod 14 f, g, h, i, j, k,
Bod  14 l, Prehrať Video
Bod 14 l,
Bod  14 m, n Prehrať Video
Bod 14 m, n
Bod 15 Interpelácia poslancov Prehrať Video
Bod 15 Interpelácia poslancov
Bod 16 a17 Prehrať Video
Bod 16 a17
Mesto, Publikované: 7.10.2011 | Zobrazené: 359

Partneri

Partnerské mestá