9.10.2010

Zasadnutie MsZ - 14.09.2010 - video záznam

P r o g r a m
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni - 14.09.2010

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie interpelácií poslancov.
P r e d k l a d á : PaedDr. Satkeová
5. Interpelácia poslancov.
6. Informácia o priebehu realizácie rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za rok 2010.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
7. Kontrola plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
8. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku kontrole plnenia programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
10. Správy o plnení finančno-podnikateľských plánov obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. za I. polrok 2010.
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský
11. Správa o organizačnom zabezpečení školského roka 2010/2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
12. Správa o príprave XIX. Ľubovnianskeho jarmoku.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
13. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
14. R ô z n e :
a) Schválenie spolufinancovania projektu „Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu - potok Jarabinka - Stará Ľubovňa".
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
b) Návrh na zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok Mesta Stará Ľubovňa (projekt „Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa").
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
c) Dom umenia, súp. č. 12 na Nám. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa - návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
d) Návrh zmeny a doplnenia Štatútu Mesta Stará Ľubovňa a Rokovacieho poriadku MsZ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
e) Volebné obvody mesta Stará Ľubovňa a počet poslancov MsZ na volebné obdobie 2010 - 2014.
P r e d k l a d á : Mgr. Zamkovský
f) Informácia o navrhovaných stavebných aktivitách podnikateľov v lokalite na Obchodnej ul. v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko
g) Žiadosti o zrušenie predkupného práva Mesta Stará Ľubovňa na odkúpené byty:
 Anton Szentivanyi a manželka Anna, Sládkovičova 14, č. b. 6, Stará Ľubovňa
 Gustáv Pompa, Budovateľská17, č. b. 4/A, Stará Ľubovňa
 Silvia Mačáková, Budovateľská 17, č. b. 2/A, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
h) Návrh „Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto Stará Ľubovňa užíva".
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
i) Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
j) Žiadosti o odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov:
 Vilk Ondrej a manželka Alžbeta, Zámocká 18, Stará Ľubovňa
 Lichvár Martin, Zámocká 55, Stará Ľubovňa
 Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice
 Cvanciger Ján, Šarišské Jastrabie 16
 spoluvlastníci pozemku - Benko Milan, Benko Ján, Vargová Daniela, Marciová Margita, Bačová Alžbeta, Benko Michal, Toma Vladimír
 Duranka Mikuláš, Zámocká 31, Stará Ľubovňa
 Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa
 Dinis Tomáš, Kamenica 119
 BENKO UNION, spol. s r. o., 17. novembra 14, Stará Ľubovňa
 Stašák Rastislav, JUDr. Zimná 141, Stará Ľubovňa
 COMCAS, spol. s r. o., Jarmočná 1, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
k) Zverenie majetku Mesta Stará Ľubovňa do správy Základnej školy v Podsadku.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
l) Ukončenie účinnosti Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností - lesa a lesných pozemkov v k. ú. Kolačkov so spol. s. r. o. REAL VISION, Krompecherova 3930/1, Poprad -Veľká.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
m) Výkup pozemkov v súvislosti s projektovými aktivitami Mesta Stará Ľubovňa:
 spoluvlastníci pozemku - Kováčiková Júlia, Ščurka František, Lojdlová Anna, Kačmarčíková Margita, Vilinová Oľga, Leščinská Jozefína, Ščurka Miroslav
 spoluvlastníci pozemku - Ing. Novák Rastislav a manželka Ing. Nováková Iveta
 Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
n) Zrušenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ:
 Rindoš Jozef, Zimná 57, Stará Ľubovňa
 Schneider Alfréd, Ing., Štúrova 13, Stará Ľubovňa
 Slobyterm, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
15. Návrh uznesenia.
16. Záver.

- doplnenie programu -

V hlavnom programe - v bode 1

a) Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca MsZ PaedDr. Mgr. Milana Buka.
P r e d k l a d á : RNDr. Valent Jaržembovský

b) Sľub poslanca MsZ - náhradníka JUDr. Jána Schultza.

V bode 14. R ô z n e :

o) Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosti blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, Farbiarska 33, Stará Ľubovňa o nadobudnutie pozemku na výstavbu gréckokatolíckeho chrámu na časti pozemkov pri ZŠ na Sídlisku Východ v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

p) Návrh spol. s r. o. PERÍTIA, F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, IČO 36 814 474 na riešenie vlastníckych vzťahov pozemkov, ktoré sú výhľadovo určené na výstavbu kruhového objazdu Okružnej ulice pri starom cintoríne.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

q) Informácia o havarijnej situácii kanalizácie ZŠ v Podsadku.
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský

r) Informácia o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský

s) Návrh na uzatvorenie Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom Stará Ľubovňa a Obcou Báčsky Petrovec (Srbsko).
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský

K stiahnutiu

Súvisiace video

01 - 1.,2. bod programu, doplnenie a,b, Prehrať Video
01 - 1.,2. bod programu, doplnenie a,b,
02 - 3. bod programu časť 1/6 Prehrať Video
02 - 3. bod programu časť 1/6
03 - 3. bod programu časť 2/6 Prehrať Video
03 - 3. bod programu časť 2/6
04 - 3. bod programu časť 3/6 Prehrať Video
04 - 3. bod programu časť 3/6
05 - 3. bod programu časť 4/6 Prehrať Video
05 - 3. bod programu časť 4/6
06 - 3. bod programu časť 5/6 Prehrať Video
06 - 3. bod programu časť 5/6
07 - 3. bod programu časť 6/6 Prehrať Video
07 - 3. bod programu časť 6/6
08 - 4. bod programu Prehrať Video
08 - 4. bod programu
09 - 5. bod programu Prehrať Video
09 - 5. bod programu
10 - 6. bod programu Prehrať Video
10 - 6. bod programu
11 - 7. bod programu Prehrať Video
11 - 7. bod programu
12 - 8. a 9. bod programu Prehrať Video
12 - 8. a 9. bod programu
13 - 10. bod programu Prehrať Video
13 - 10. bod programu
14 - 11. bod programu Prehrať Video
14 - 11. bod programu
15 - 12. bod programu Prehrať Video
15 - 12. bod programu
16 - 13. bod programu Prehrať Video
16 - 13. bod programu
17 - 14. a), b), c) bod programu Prehrať Video
17 - 14. a), b), c) bod programu
18 - 14. d), e) bod programu Prehrať Video
18 - 14. d), e) bod programu
19 - 14. g) bod programu Prehrať Video
19 - 14. g) bod programu
20 - 14. f) bod programu časť 1/3 Prehrať Video
20 - 14. f) bod programu časť 1/3
21 - 14. f) bod programu časť 2/3 Prehrať Video
21 - 14. f) bod programu časť 2/3
22 - 14. f) bod programu časť 3/3 Prehrať Video
22 - 14. f) bod programu časť 3/3
23 - 14. h), i) bod programu Prehrať Video
23 - 14. h), i) bod programu
24 - 14. j) bod programu Vilk, Lichvar, VD a.s., Cvanciger Prehrať Video
24 - 14. j) bod programu Vilk, Lichvar, VD a.s., Cvanciger
25 - 14. j) bod programu Benko...., Duranka Prehrať Video
25 - 14. j) bod programu Benko...., Duranka
26 - 14. j) bod programu Slobyterm, Dinis, časť 1/2 Prehrať Video
26 - 14. j) bod programu Slobyterm, Dinis, časť 1/2
28 - 14. j) bod programu BENKO UNION Prehrať Video
28 - 14. j) bod programu BENKO UNION
27 - 14. j) bod programu Slobyterm, Dinis, časť 2/2 Prehrať Video
27 - 14. j) bod programu Slobyterm, Dinis, časť 2/2
29 - 14. j) bod programu Stašák Prehrať Video
29 - 14. j) bod programu Stašák
28 - 14. j) bod programu BENKO UNION Prehrať Video
30 - 14. j) bod programu COMCAS, k), l) m)
Prehrať Video
31 - 14. n) bod programu , doplnenie o), p)
32 - Športová hala Prehrať Video
32 - Športová hala
33 - doplnenie 14.,q) Prehrať Video
33 - doplnenie 14.,q)
34 - doplnenie 14.,r) Prehrať Video
34 - doplnenie 14.,r)
35 - doplnenie 14.,s) Prehrať Video
35 - doplnenie 14.,s)
36 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 1/4 Prehrať Video
36 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 1/4
37 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 2/4 Prehrať Video
37 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 2/4
38 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 3/4 Prehrať Video
38 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 3/4
39 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 4/4 Prehrať Video
39 - 15. bod programu - Návrh uznesenia časť 4/4

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Mesto, Publikované: 9.10.2010 | Zobrazené: 371

Partneri

Partnerské mestá