8.8.2011

Zasadnutie MsZ - 16.a 28.06.2011 - video záznam

P r o g r a m
16.06.2011

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.
3. Vystúpenie občanov mesta.
4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho zasadnutia MsZ.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
6. Informatívna správa o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2010.
P r e d k l a d á : O. Ščigulinský
7. Správa o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2011 v meste Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
8. Informatívna správa o príprave Kultúrneho leta 2011.
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
9. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 25.05.2011.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger
10. R ô z n e :
a) Návrh na menovanie náčelníka MsP v Starej Ľubovni.
P r e d k l a d á : PaedDr. Biganič
b) Návrh mesačného platu primátora mesta s účinnosťou od 01.06. 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
c) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Stará Ľubovňa na II. polrok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
d) Návrh zmeny VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
e) Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
f) Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
g) Návrh na zrušenie predkupného práva na byt:
- František Porčogoš a manž. Jolana, Mierová 68, Stará Ľubovňa
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
h) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš
h1) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v zmysle § 9a, odsek 1, písmeno a, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí:
- Jozef Osvald, Hniezdne 368
- Martin Fenďa, Za vodou 2, Stará Ľubovňa
- Gamex Trading, s. r. o., Hadovská 870, Komárno
- REAN, spol. s r.o., Šafárikova 2817/3, Topoľčany
h2)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Jozef Dunka a Justína Dunková, Podsadek 116/a, Stará Ľubovňa
- Silvester Vilk, Podsadek 1119/5, Stará Ľubovňa
- Ing. Igor Sardyha a Mgr. Silvia Sardyhová, Lipová 1583/30, Stará Ľubovňa
- Ján Gabrišák a Marta Gabrišáková, Zimná 892/8, Stará Ľubovňa
- Michal Buchovecký a Anna Buchovecká, Zimná 894/10, Stará Ľubovňa
- Michal Lešiga a Margita Lešigová, Vsetínska 1037/35, Stará Ľubovňa
- Ing. Ján Pokrivčák a Veronika Pokrivčáková, Tehelná 467/6, Stará Ľubovňa
- RNDr. Ján Kolcun a MVDr. Štefánia Kolcunová, Tehelná 468/7, Stará Ľubovňa
- Mgr. Katarína Tomková, Tehelná 465/5, Stará Ľubovňa
- Michal Firment a Helena Firmentová, Zimná 1001/143, Stará Ľubovňa
- JUDr. Gábor Száraz a JUDr. Miriam Szárazová, Okružná 879/56, Stará Ľubovňa
- Ľubica Šidlovská, Ľudvíka Svobodu 17, 058 01 Poprad
- Daniela Orlovská, 1. mája 564/2, Stará Ľubovňa
- Pavol Kaleta, Ing., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Eva Kaletová, Mgr., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ján Jeleň a Anna Jeleňová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- František Šulian a Silvia Šulianová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Jozef Česlikovský, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Alena Česlikovská, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Mindek a Viera Mindeková, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Lajčák a Martina Lajčáková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Bohuš Kušnirik, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Ľubomír Aftanás a Martina Aftanásová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Mária Fiľaková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Alena Fuchsová, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Júlia Barlíková, Nám. gen. Štefánika 527/2, Stará Ľubovňa
- Tibor Valčák a Alica Valčáková, Budovateľská 485/16, Stará Ľubovňa
- Marián Kaleta a Gabriela Kaletová, Budovateľská 485/18, Stará Ľubovňa
- Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
- Milan Rinkovský, Lipová 1586/36, Stará Ľubovňa
- Milan Šoltýs, Okružná 1611/97, Stará Ľubovňa
- Marek Čureja, Podsadek 1228/123, Stará Ľubovňa
- Dorota Hangurbadžová, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa
- Milan Dunka, Podsadek 1206/101, Stará Ľubovňa
- Pravoslávna cirkevná obec, Stará Ľubovňa
- Ladislav Varga a Bc. Daniela Vargová, Zimná 998/137, Stará Ľubovňa
- PaedDr. Danka Čarnotová-Jankurová, Zimná 999/139, Stará Ľubovňa
- Michal Galuščák, Lipová 9, Stará Ľubovňa
- Slavomír Kralevič a Katarína Kralevičová, Duklianskych hrdinov 1712/57, Stará Ľubovňa
- Peter Valigurský a Viera Valigurská, Duklianskych hrdinov 323/29, Stará Ľubovňa
h3)
Zámena nehnuteľností:
- Mgr. Miroslav Matviak a Bc. Adriana Matviaková, Mierová 1100/72, Stará Ľubovňa

h4)
Výkup nehnuteľností:
- Dagmar Štefiková, Markušova 273/7, Košice
- Dária Ševčíková, Buková 9, Bratislava
- Ing. Vladimír Říha, Štiavnická 1960/4, Ružomberok
- Taťána Černá, Brixova 775/51, Praha, Česko
- Beáta Berkeczová, Kassai u. 5, Budapest, Maďarsko
- Peter Gáfrik, Hurbanova 2, Lučenec
- František Furtkevič, Mýtna 606/45, Stará Ľubovňa
- Mária Pištejová-Šnajderová, Plavnica 247
- Elena Knapíková, 1. mája 566/8, Stará Ľubovňa
- Eva Müllerová, Letná 1072/2, Stará Ľubovňa
i) Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
i1)
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík
i2)
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová
11. Návrh dotácií na r. 2011 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová
12. Interpelácia poslancov.
13. Návrh uznesení.
14. Záver.


- d o p l n e n i e -

V bode 10. Rôzne:

- v časti

h) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností:
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

h2)
Odpredaj nehnuteľností v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e, zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa:
- Mgr. Peter Sokol, Mierová 72, Stará Ľubovňa

h4)
Výkup nehnuteľností:
- Slovenská republika

h5)
Žiadosť o odpustenie záväzku vytvoreného dlžníkom Ing. Ladislavom Girgaschom - nebohým.

i) Žiadosť p. Palčovej o stanovisko k zriadeniu cirkevnej základnej umeleckej školy.
P r e d k l a d á : Mgr. Karniš
j) Návrh na opätovné prerokovanie žiadosti p. Miroslava Jedináka o odkúpenie pozemku.
(doplnené na základe návrhu MUDr. Benkovej)
Poznámka: uvedený návrh bol prerokovaný v rámci bodu „10h1) Vyhodnotenie VOS"

 

 

 

 

P r o g r a m
28.06.2011

v zmysle predloženého návrhu
a zmien a doplnkov schválených na rokovaní dňa 16.06.2011

11. Návrh zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka
(bod vyňatý z časti „rôzne" na základe návrhu Ing. Sokola a Mgr. Žiaka)

12. Návrh dotácií na r. 2011 - II. etapa (v zmysle VZN č. 44).
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

13. Návrh na spracovanie a predloženie revízie zakladateľských listín všetkých mestských podnikov s termínom do najbližšieho rokovania MsZ.
(doplnené na základe návrhu Ing. Sokola)

14. Prezentácia záverečnej správy forenzného auditu mestských spoločností.
(doplnené na základe návrhu MUDr. Orlovského)

15. Zrušenie uznesenia o splnomocnení primátora mesta Stará Ľubovňa v oblasti vykonávania zmien rozpočtu Mesta, ktoré bolo schválené na rokovaní MsZ č. XX/2009 dňa 10.12.2009, zo sumy 16 600,-- € na 0,-- €.
(doplnené na základe návrhu PhDr. Tomka)

16. Interpelácia poslancov.

17. Návrh uznesení.

18. Záver.

 

 

Súvisiace video

MsZ 16-06-2011 - 1 Prehrať Video
MsZ 16-06-2011 - 1
MsZ 16-06-2011 - 2 Prehrať Video
MsZ 16-06-2011 - 2
MsZ 16-06-2011 - 3 Prehrať Video
MsZ 16-06-2011 - 3
MsZ 16-06-2011 - 4 Prehrať Video
MsZ 16-06-2011 - 4
MsZ 28-06-2011 - 5 Prehrať Video
MsZ 28-06-2011 - 5
MsZ 28-06-2011 - Návrh uznesenia Prehrať Video
MsZ 28-06-2011 - Návrh uznesenia
Mesto, Publikované: 8.8.2011 | Zobrazené: 666

Partneri

Partnerské mestá