3.5.2010

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.04.2010

Program
rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 22.04.2010

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania.

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov mesta.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí MsZ a vyhodnotenie interpelácie poslancov.
P r e d k l a d á : PaedDr. Satkeová

5. Interpelácia poslancov.

6. Správa o finančnom plnení rozpočtových akcií rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií za r. 2009.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

7. Návrh záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2009.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

8. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie MsZ k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2009.
P r e d k l a d á : JUDr. Knapík

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS za r. 2009.
P r e d k l a d á : Ing. Oravcová

10. Výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa - SLOBYTERM, spol. s r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. za r. 2009 a finančné plány na rok 2010.
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský

11. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa - aktualizácia k 06.04.2010.
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

12. R ô z n e :
a) Schválenie spolufinancovania projektu „Intenzifikácia separovaného zberu odpadov so zameraním na zavedenie separovaného zberu BRO".
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

b) Schválenie spolufinancovania projektu „Regenerácia verejných priestranstiev centra s prepojením na časť autobusová stanica (AS) a športový areál (ŠA) Stará Ľubovňa".
P r e d k l a d á : Ing. Greizinger

c) Zriadenie záložného práva na nájomný bytový dom - 16 b. j., číslo súpisné 1770 s pozemkom.
P r e d k l a d á : Ing. arch. Benko

d) Návrh na zaradenie Školskej jedálne pri MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa do siete škôl a školských zariadení.
P r e d k l a d á : PaedDr. Satkeová

e) Návrh na zmenu predsedu dozornej rady spol. s r. o. Slobyterm, Stará Ľubovňa.
P r e d k l a d á : RNDr. Jaržembovský

f) Informácia o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu Stará Ľubovňa a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ.
P r e d k l a d á : PaedDr. Satkeová

g) Odpredaj, výkup a majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností.
P r e d k l a d á : Bc. Boleš

13. Návrh uznesenia.

14. Záver.

- d o p l n e n i e bodu 12 R ô z n e -

h) Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010.
P r e d k l a d á : Ing. Srnka


i) Informácia o projektovej príprave rekonštrukcie športovej haly a umelej ľadovej plochy.
P r e d k l a d á : RNDr. Valent Jaržembovský


j) Informácia o partnerstve a spolupráci Mesta Stará Ľubovňa s Prešovským samosprávnym krajom pri realizácii projektu „Klaster turizmu Tatranského regiónu".
P r e d k l a d á : RNDr. Valent Jaržembovský

K stiahnutiu

Súvisiace video

Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
Prehrať Video
4. bod programu
Prehrať Video
5/1. bod programu
5/2. bod programu Prehrať Video
5/2. bod programu
5/3. bod programu Prehrať Video
5/3. bod programu
Prehrať Video
7. bod programu
8. a 9.  bod programu Prehrať Video
8. a 9. bod programu
10. bod programu Prehrať Video
10. bod programu
Prehrať Video
10 /2. bod programu
Prehrať Video
10/3. bod programu
Prehrať Video
11. bod programu
12.a,b,c ,  bod programu Prehrať Video
12.a,b,c , bod programu
12. d,  bod programu Prehrať Video
12. d, bod programu
Prehrať Video
12. d/2 bod programu
12. d/3  bod programu Prehrať Video
12. d/3 bod programu
12. e, bod programu Prehrať Video
12. e, bod programu
Prehrať Video
12. f,/1 bod programu
12. f,/2  bod programu Prehrať Video
12. f,/2 bod programu
12. g,/1  bod programu Prehrať Video
12. g,/1 bod programu
Prehrať Video
12. g,/2 bod programu
12. g,/3  bod programu Prehrať Video
12. g,/3 bod programu
12. g,/4  bod programu Prehrať Video
12. g,/4 bod programu
Prehrať Video
12. g,/5 bod programu
Prehrať Video
12. h, bod programu
12. j,  bod programu Prehrať Video
12. j, bod programu
12. j,  bod programu Prehrať Video
12. i,/1 bod programu
Prehrať Video
12. i,/2 bod programu
Prehrať Video
13./1 bod programu
13./2 bod programu Prehrať Video
13./2 bod programu

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Publikované: 3.5.2010 | Zobrazené: 261

Partneri

Partnerské mestá