5.6.2012

Zasadnutia MsZ zo 4.06.2012 - videozáznam

I. zasadnutie

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh na odvolanie a menovanie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa
4. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa
5. Návrh uznesení
6. Záver

II. zasadnutie

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie predaja majetku vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže.
4. Návrh uznesení
5. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

I. zasadnutie MsZ Prehrať Video
I. zasadnutie MsZ
WKRK29JHRDY Prehrať Video
II. zasadnutie MsZ
Mesto, Publikované: 5.6.2012 | Zobrazené: 610

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies