5.12.2010

Zasadnutie MsZ - 03. 12. 2010

P r o g r a m :

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
4. Návrh zmluvnej pokuty z dôvodu neplnenia podmienok uzavretej kúpnej zmluvy č. 6/2010 podpísanej 05.01.2010 - odpredaj pozemku p. č. KN-C 4520/9 - Hajtovky
5. Návrh na zrušenie uznesenia - odpredaj pozemku p. č. KN-E 3416/1
6. Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Stará Ľubovňa na r. 2011 - 2013 s výhľadom do r. 2015
7. Rôzne
8. Návrh uznesenia
9. Slávnostné ukončenie volebného obdobia 2006 - 2010 (obradná sieň MsÚ)

Dopnenie programu: dodatočné prerozdelenie dotačných zdrojov

K stiahnutiu

Súvisiace video

1. a 2. bod programu Prehrať Video
1. a 2. bod programu
3. bod programu Prehrať Video
3. bod programu
4. bod programu Prehrať Video
4. bod programu
5. bod programu Prehrať Video
5. bod programu
6. bod programu Prehrať Video
6. bod programu
doplnenie Prehrať Video
doplnenie
Návrh uznesenia Prehrať Video
Návrh uznesenia

Pripojené média


Mesto, Publikované: 5.12.2010 | Zobrazené: 256

Partneri

Partnerské mestá