8.4.2011

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku mesta

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili :
1. Ing. Slavomír Jančišin, Zimná 7 Stará Ľubovňa
2. Ing. Viera Kruliacová, Cintorínska 187 Huncovce
3. Ing. Rastislav Budzák, Okružná 48 Stará Ľubovňa
4. Ing. Rudolf Jeleň Okružná 879/54 Stará Ľubovňa

Pred výberovú komisiu určenú primátorom mesta Príkazom č. 18/2011 zo dňa 22.3.2011 v zložení

Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ - predseda komisie
JUDr. Rastislav Stašák - viceprimátor mesta a poslanec MsZ
Mgr. Matej Zamkovský - ved. právneho, org. a správneho oddelenia MsÚ

sa o 13.00 hod. dňa 30.3.2011 dostavili :

1. Ing. Slavomír Jančišin, Zimná 7 Stará Ľubovňa
2. Ing. Rudolf Jeleň Okružná 879/54 Stará Ľubovňa,
ktorí sa podrobili výberovému konaniu.

Ing. Viera Kruliacová a Ing. Rastislav Budzák sa bez uvedenia dôvodu na výberové konanie
nedostavili.

Vzhľadom na skutočnosť, že Ing. Slavomír Jančišin nesplnil výberovým konaním predpísanú podmienku a to 5 ročnú prax v odbore stavebníctva, predseda výberovej komisie Mgr. Anton Karniš po vyhodnotení všetkých podmienok vyhlásil

za víťaza výberového konania Ing. Rudolf Jeleň Okružná 879/54 Stará Ľubovňa.

V Starej Ľubovni dňa 30.3.2011, čas 13.45 hod.

Zapísal : Mgr. Zamkovský

PaedDr. Michal Biganič v.r.
primátor mesta

Mesto, Publikované: 8.4.2011 | Zobrazené: 441

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies