4.1.2018

VZN č. 41 prešlo ďalšími zmenami

VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa prešlo ďalšími zmenami

Od 1. januára 2018 nadobudli účinnosť zmeny sadzby dane za užívanie verejného priestranstva a sadzby poplatku za komunálny odpad i drobný stavebný odpad na území mesta Stará Ľubovňa, na ktorých sa 14. decembra 2017 uzniesli mestskí poslanci. Tie sa dotknú nielen podnikateľov, ale aj všetkých obyvateľov.

Po roku sa opäť na rokovanie Mestského zastupiteľstva dostal návrh na úpravu VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa. Zmeny, ktoré boli napokon schválené Uznesením č. 736, sa týkajú dvoch oblastí, a to výšky dane za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Hlavným dôvodom úprav druhej časti VZN č. 41 - Daň za užívanie verejného priestranstva, sa stalo predovšetkým zjednotenie sadzieb dane za účelom lepšej motivácie predajcov pri ambulantnom predaji všetkých druhov tovaru na tržnici a zatraktívnenie sezónnych trhov. To chce Mesto dosiahnuť aj výrazným znížením výšky dane vzťahujúcej sa na konkrétne podnikateľské činnosti. Novoschválená sadzba dane za verejné priestranstvo pri ambulantnom predaji všetkých druhov tovarov na tržnici (ul. Popradská 10) počas sezónnych trhov i pri poskytovaní služieb, uvedených v Trhovom poriadku, pri obsadení jedného mestského stánku predstavuje 4,00 €/stánok/deň. Ak predávajúci obsadí aj priestor pri stánku, je povinný uhradiť daň vo výške 1 € za každý i začatý 1 m2 obsadeného priestoru a deň predaja. V prípade povoleného predaja na vlastnom predajnom zariadení je sadzba dane 4,00 €/2 m2/deň, pričom sa zvyšuje o 1,00 € za každý i začatý 1 m2 nad tento rozmer a deň predaja.

Zmeny sa tiež týkajú zavedenia daňovej povinnosti pri dočasnom zariadení predajného charakteru i poskytujúceho služby, ktoré rozširujú a skvalitňujú ponuku služieb v oblasti cestovného ruku v súvislosti s umiestnením letnej terasy a informačných, propagačných i reklamných zariadení. „V tomto smere sme dlhodobo vnímali absenciu istej regulácie týkajúcej sa umiestnenia letných terás a informačných, propagačných i reklamných zariadení na území mesta Stará Ľubovňa. Veľkým problémom je svojvoľné umiestnenie voľne stojacich zariadení informačného, propagačného i reklamného charakteru (ide o tzv. áčka), ktorých počet sa stále zvyšuje. Tie často zamedzujú pohybu chodcov a zároveň prispievajú k rozmáhaniu vizuálneho smogu, ktorý narúša celkový vzhľad mesta, a to najmä jeho historického centra," objasňuje Ing. Aleš Solár, prednosta MsÚ a tiež dodáva, že počas letných mesiacov bolo len na Nám. sv. Mikuláša umiestnených viac než 20 voľne stojacich reklamných, informačných a propagačných zariadení, aj napriek tomu, že ide o pamiatkovú zónu. Schválená úprava daného VZN teda zahŕňa sadzbu dane za umiestnenie letných terás vo výške 0,02 €/m2/deň poskytovania služieb, a tiež daň vo výške 1 €/m2/deň v prípade umiestnenia informačných, propagačných a reklamných zariadení. „Predovšetkým v prípade letných terás nebude pre podnikateľov stanovená výška dane príliš veľkou finančnou záťažou, keďže ide v prvom rade o sezónnu záležitosť. Ak by napríklad, plocha umiestnenej letnej terasy predstavovala 40 m2, mesačná výška dane by nepresiahla 25 €, pričom zisk plynúci z jej užívania by bol podstatne vyšší," uzatvára Ing. Solár. Mestskí poslanci taktiež schválili nárast sadzby dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj neúplný m2 užívaného verejného priestranstva a každý aj neúplný deň v centrálnej mestskej oblasti zo sumy 0,25 € na 1 €, a tiež v iných častiach mesta (vrátane miestnej časti Podsadek) zo sumy 0,10 € na 0,50 €.

V súvislosti so zvýšením poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu pre FO prihlásenú k trvalému alebo prechodnému pobytu podľa čl. 34 ods. 2 písm. a) a pre FO, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť podľa čl. 34 ods. 2 písm. b) zo sumy 0,050 €/osoba/deň na 0,053 €/osoba/deň, ide o nevyhnutne riešenie vzniknutej situácie. „Z dôvodu značnej finančnej disproporcie medzi výškou fakturovaných nákladov na likvidáciu odpadu (cca 330 tis. eur), likvidáciou bioodpadu (cca 40 tis. eur) a dosiahnutým príjmom plynúcim z výberu miestneho poplatku za komunálny odpad (cca 234 tis. eur), a tiež s ohľadom na odporúčanie, podľa ktorého by mal tento poplatok každoročne mierne valorizovať, Mesto pristúpilo k tomuto kroku a odsúhlasilo nárast miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ak by sme chceli vychádzať z litery zákona, tak by mal v 100% miere kryť náklady na zneškodnenie odpadu, čo by však negatívnym spôsobom ovplyvnilo ekonomickú situáciu mnohých domácností. Mierne navýšenie poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov teda považujeme za zodpovedné riešenie aj vo vzťahu k Mestu i jej samotným obyvateľom," konštatuje primátor mesta, PhDr. Ľuboš Tomko.

Súhrn podmienok určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa v zdaňovacom období od 1. januára 2018 predkladá VZN č. 41 dostupné na:
http://www.staralubovna.sk/resources/File/vzn-c-41-zmeny-k-01-01-2018.pdf

Publikované: 4.1.2018 | Aktualizácia: 4.1.2018 | Zobrazené: 57

Partneri

Partnerské mestá