16.5.2017

Výsledky Grantovej schémy "Záleží nám na Starej Ľubovni 2017"

Dňa 12. apríla 2017 vyhlásilo Mesto Stará Ľubovňa Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu revitalizácie verejných plôch, rekonštrukciu existujúceho mobiliáru a vybudovanie nových prvkov v meste Stará Ľubovňa - za účelom tvorby a údržby verejných priestranstiev, zvyšovania kvality života obyvateľov mesta Stará Ľubovňa a posilnenia občianskej spolupatričnosti a podpory iniciatívy občanov mesta.

Z mestského rozpočtu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 000 €. Termín, do ktorého mohli oprávnení žiadatelia zasielať žiadosti o dotáciu, bol stanovený na 05. máj 2017 (vrátane).
Do podateľne MsÚ Stará Ľubovňa bolo v danom termíne doručených celkom 19 žiadostí. Primátor mesta Stará Ľubovňa, PhDr. Ľuboš Tomko, vymenoval sedemčlennú hodnotiacu komisiu, ktorá zasadla dňa 10. mája 2017 o 09.00 hod. Komisia rozhodla o 11 úspešných žiadateľoch. V rámci formálneho hodnotenia boli vyradené 2 žiadosti pre nesplnenie základných podmienok výzvy:
- oprávnenosť žiadateľa,
- nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých dôjde k realizácii oblastí podpory, musia byť vo výlučnom vlastníctve Mesta.

Rok 2017 sa niesol v duchu aj tzv. mäkkých aktivít, pričom niektoré z nich sa komisia rozhodla podporiť v rámci Rozvojového programu mesta.
Zoznam podporených žiadateľov o dotáciu pre rok 2017 vrátane stručného popisu účelu použitia dotácie nájdete v Prílohe.

K stiahnutiu

Publikované: 16.5.2017 | Aktualizácia: 16.5.2017 | Zobrazené: 47

Partneri

Partnerské mestá