14.11.2019

Nominácie na vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2019

Najúspešnejší reprezentant Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2019 - nominácia.
Komisia športu a mládeže pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2019 v kategóriách:
- najúspešnejší športovci za rok 2019,
- najúspešnejšie športové kolektívy za rok 2019,
- talenty roka 2019 / mladí športovci do 18. rokov /,
- zaslúžilé osobnosti staroľubovnianskeho športu,
je potrebné doručiť (na dotazníkoch, ktoré sú prílohou tohto oznamu na stránke www.staralubovna.sk) na adresu:

Mestský úrad Stará Ľubovňa,
odd. školstva, kultúry, mládeže a športu,
Obchodná 1,
064 01 Stará Ľubovňa

do 10. decembra 2019. Nominácie doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Z dôvodu, že oceňovanie najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2019 sa uskutoční v rámci jedného podujatia spolu s oceňovaním najúspešnejších reprezentantov Mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry a vzdelávania, prosíme subjekty, ktoré budú podávať nominácie, aby v jednotlivých kategóriách nominovali jednotlivcov, resp. kolektívy v tomto počte:

- Najúspešnejší športovci za rok 2019 - 2 nominovaní.
(Nominovaní môžu byť športovci, ktorí reprezentujú mesto Stará Ľubovňa a v roku 2019 získali výrazné úspechy v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Z kolektívnych športov môžu byť nominovaní jednotlivci, ktorí sa v roku 2019 výrazne podieľali na úspechoch svojich kolektívov bez ohľadu na výkonnostný stupeň súťaže a umiestnenie v súťaži).

- Najúspešnejšie športové kolektívy za rok 2019 - 2 nominovaní.
(Pri kolektívnych športoch môžu byť nominované kolektívy, reprezentujúce mesto Stará Ľubovňa, ktoré v roku 2019 získali výrazné úspechy).

V kategórii jednotlivcov a kolektívov môžu byť nominovaní aj rodáci zo Starej Ľubovne, ktorí reprezentujú SR alebo úspešne pôsobia v súťažiach v zahraničí.

- Talenty roka 2019 - 2 nominovaní.
(Nominovaní môžu byť športovci do 18 rokov, reprezentujúci mesto Stará Ľubovňa, ktorí v roku 2019 zaznamenali najvýraznejší výkonnostný pokrok a v predchádzajúcich rokoch v tejto kategórii neboli ocenení).

- Zaslúžilé osobnosti staroľubovnianskeho športu - 2 nominovaní.
(Nominované môžu byť osoby, ktoré sa mimoriadne významným spôsobom a dlhodobým pôsobením v oblasti športu zaslúžili o rozvoj športu v meste Stará Ľubovňa, šírili dobré meno mesta Stará Ľubovňa doma a v zahraničí. Ide o bývalých úspešných športovcov, trénerov, rozhodcov, športových funkcionárov ako aj iné osoby, ktoré sa výrazne pričinili o budovanie športovísk v meste Stará Ľubovňa a o vytváranie priaznivých podmienok pre výkonnostný i rekreačný šport.)

K stiahnutiu

Publikované: 14.11.2019 | Aktualizácia: 14.11.2019 | Zobrazené: 538

Partneri

Partnerské mestá