20.3.2017

RÚVZ SĽ - OZNAM


Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov i predstaviteľov miestnej samosprávy a pod., že dňa 22. marca 2017 (streda)
bude poskytnuté na RÚVZ odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie pitnou vodou, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov, kvality vody a iné problémy týkajúce sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Uvedené informácie je možné získať osobne návštevou na RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni na odd. HŽPaZ (prízemie č. dverí 43, 45 alebo telefonicky na číslach: 052/4280133 a 052/4280130).

Zároveň bude zabezpečené bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov pomocou testovacích prúžkov na stanovenie obsahu dusitanov a dusičnanov dňa 22.3.2017 od 7,00 hod. do 12,00 hod. (čistá 0,3 l plastová alebo sklenená fľaša),

Touto výzvou chceme prispieť k zvýšenému zdravotnému uvedomeniu občanov okresu v otázkach ochrany a podpory vlastného zdravia najmä z pohľadu prevencie ochorení súvisiacich s pitnou vodou.

Ing. Štefan Slivko
regionálny hygienik - zastupujúci

Publikované: 20.3.2017 | Aktualizácia: 20.3.2017 | Zobrazené: 24

Partneri

Partnerské mestá