13.3.2013

POZVÁNKA na zasadnutie MsZ 20. marca 2013

PRIMÁTOR MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

P O Z V Á N K A


V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva m i m o r i a d n e

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

20. marca 2013 (streda) o 14.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stará Ľubovňa 15.02.2013

 

PaedDr. Michal Biganič

 

P r o g r a m :

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh zmeny programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2013
4. Návrh podmienok pre vyhlásenie verejného obstarávania „Stavebné úpravy miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta Stará Ľubovňa"
5. Návrh podmienok pre vyhlásenie verejného obstarávania „Poskytovanie služieb MAD v meste Stará Ľubovňa"
6. Prevádzkovanie vybudovanej infraštruktúry v rámci projektu „Dostavba kanalizácie m.č. Podsadek, Stará Ľubovňa"
7. Záver

 


Mesto, Publikované: 13.3.2013 | Zobrazené: 238

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies