9.12.2019

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému samosprávy

Mesto Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") vyhlásil prostredníctvom vestníka verejného obstarávania verejnú súťaž na poskytnutie služieb pod názvom „Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačného systému samosprávy".

Všetky materiály súvisiace s predmetným obstarávaním sú dostupné na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle https://staralubovna.eranet.sk/#/tenders

Informačnú povinnosť si verejný obstarávateľ plní aj na svojom profile na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6191

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom riadiť sa postupmi uvedenými v súťažných podkladoch a sledovať prípadné doplňujúce zverejňovanie informácií k predmetnej zákazke na profile verejného obstarávateľa.

Predmetom zákazky je zabezpečiť poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov samosprávy spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Stará Ľubovňa a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v rokoch 2020 - 2023 v nasledovnom členení:
- Údržba dodaného licenčného softvéru
- Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru
- Upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta
- Hotline podpora
- Riadenie projektu
- Technická podpora
- Metodická podpora
- Školenia
- Bezpečnostná politika

Publikované: 9.12.2019 | Aktualizácia: 9.12.2019 | Zobrazené: 382

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies