16.5.2012

Oznámenie o Zámere Protipovodňová ochrana Jakubianky

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

O Z N Á M E N I E

o zámere „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, protipovodňová ochrana rieky Jakubianka, km 0,0000 - 3,9915 m"

Podľa § 23 ods.4 zákona NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon"/ Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť o zámere „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, protipovodňová ochrana rieky Jakubianka, km 0,0000 - 3,9915 m".
Zámer svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona, v ktorom Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni rozhodne, či sa uvažovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona.
Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Ľubovni č. d. 204 u Ing. Miroslava Pristáša, prípadne na http://eia.enviroportal.sk/zoznam, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže svoje písomné stanoviská k zámeru doručiť na adresu - Obvodný úrad životného prostredia v Starej Ľubovni, Prešovská 3 064 01 Stará Ľubovňa do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

PaedDr. Michal Biganič
v. r. primátor mesta

Mesto, Publikované: 16.5.2012 | Zobrazené: 237

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies