20.1.2012

Oznamenie - upustenie od vypracovania správy o hodnotení„Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa“

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

O Z N Á M E N I E

- upustenie od vypracovania správy o hodnotení,
Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka, Stará Ľubovňa

Podľa § 34 ods.1 zákona NR SR č.24/2006 Z. z./ďalej len „zákon"/ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Mesto Stará Ľubovňa informuje verejnosť, že na základe doručených stanovísk k zámeru po prerokovaní so zástupcom navrhovateľa a po dohode s povoľujúcim a rezortným orgánom MŽP SR podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať.
V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.
Do zámeru môže verejnosť nahliadnuť na Mestskom úrade v Starej Ľubovni č. d. 204 u Ing. Miroslava Pristáša, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


v Starej Ľubovni dňa 19.01.2012

PaedDr. Michal Biganič
primátor mesta

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 20.1.2012 | Zobrazené: 114

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies