11.10.2018

Návrh zmeny VZN č. 43 o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Partneri

Partnerské mestá