27.12.2017

Zasadnutie MsZ 14.12.2017 - video záznam

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania. (I - 0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice.

3. Vystúpenie občanov.

4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:03:21)
P r e d k l a d á : Ing. Šidlovský

5. Vyhodnotenie interpelácií poslancov a vystúpení občanov z predchádzajúceho rokovania MsZ. (I - 0:05:43)
P r e d k l a d á : Ing. Solár

7. Návrh Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2018. (I - 0:17:00)
P r e d k l a d á : p. Sovič

8. Návrh VZN č. 62 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Stará Ľubovňa. (I - 0:44:02)
P r e d k l a d á : p. Sovič

6. Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa. (II - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Mgr. Žid

9. Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2017 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (II - 0:35:15)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

10. Návrh kompetencií primátora mesta v oblasti vykonávania zmien programového rozpočtu Mesta. (II - 0:46:26)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

11. Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2018, 2019 a 2020 (vrátane stanovísk hlavného kontrolóra a finančno-ekonomickej komisie). (II - 0:52:07)
P r e d k l a d á : Ing. Srnka

12. Návrh zmeny VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa. (III - 0:00:00)
P r e d k l a d á : Ing. Arendáčová

13. Návrh zmeny VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stará Ľubovňa. (III - 0:26:30)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

14. Delegovanie zástupcov Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) do Rady školy pri Materskej škole, Tatranská 21, Stará Ľubovňa. (III - 0:28:31)
P r e d k l a d á : PaedDr. Kollárová

15. Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa. (III - 0:30:20)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

16. Projekt "Cyklodoprava v meste Stará Ľubovňa" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu. (III - 0:37:50)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

17. Informácia o zahraničných služobných cestách primátora mesta za r. 2017. (III - 0:56:03)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

18. Interpelácia poslancov. (III - 0:57:30)

19. R ô z n e : (III - 1:00:48)

19.1. Informácia o rozhodnutí Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorátu ŽP Košice o zastavení konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka pre nie nebezpečný odpad Skalka".
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

20. Záver.

Súvisiace video

MsZ 14.12.2017 - 01 Prehrať Video
MsZ 14.12.2017 - 01
kgqWDYkhQLk Prehrať Video
MsZ 14.12.2017 - 02
MsZ 14.12.2017 - 03 Prehrať Video
MsZ 14.12.2017 - 03
Publikované: 27.12.2017 | Aktualizácia: 2.1.2018 | Zobrazené: 1033

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies