28.11.2017

Miestna občianska poriadková služba čoskoro začne svoju činnosť


Projekt „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)" sa posúva do ďalšej etapy, ktorou je samotná činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby. Už od 1. decembra 2017 začnú jej členovia aktívne pôsobiť na celom území mesta. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, to predovšetkým Rómov.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca SR pre rómske komunity, vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá je zameraná na vytvorenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v obciach, s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Mesto Stará Ľubovňa sa na základe pozitívnych skúseností s predchádzajúcim projektom týkajúcich sa rómskych občianskych hliadok, ktorý bol realizovaný v rokoch 2014 - 2015, rozhodlo zapojiť do tejto výzvy. Výsledkom je schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 191 530,26 €, pričom celkové náklady projektu predstavujú 201 610,80 €. „Mesto Stará Ľubovňa v rámci projektu 'Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v Starej Ľubovni (MOPS)' vytvorilo osem člennú Miestnu občiansku poriadkovú službu, členovia ktorej budú svojou aktívnou účasťou, asertívnym zasahovaním, vyjednávaním a vlastným príkladom ovplyvňovať komunitu v konkrétnych častiach mesta. Mestom vyhlásené výberové konanie na členov MOPS sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2017. Jednotlivci mali možnosť uchádzať sa o pozíciu člena MOPS, ak spĺňali minimálne tri základné kvalifikačné predpoklady, a to vek minimálne 18 rokov, ukončená povinná školská dochádzka a bezúhonnosť v oblasti trestných činov spáchaných proti životu a zdraviu, a tiež akéhokoľvek zločinu v zmysle Trestného zákona. Žiadosť o zaradenie do výberového konania podalo 12 uchádzačov, no samotného výberového konania sa zúčastnilo 11 osôb. Komisia na základe hodnotenia kvalifikačných a osobnostných predpokladov napokon z uchádzačov vybrala dve ženy a šiestich mužov, ktorí sa stanú členmi MOPS" hovorí koordinátorka projektu Mgr. Ivana Vrbjarová.

K hlavným kompetenciám členov MOPS patrí zabezpečovanie podpory dochádzky do školy u maloletých osôb, a to v súvislosti s vynechávaním školskej dochádzky a záškoláctvom, či dohliadanie na bezpečnosť pri presune do a zo školy, predovšetkým z dôvodu pohybu po komunikácii mimo priechodu pre chodcov. Z pohľadu ochrany životného prostredia budú členovia MOPS podnecovať obyvateľov daných lokalít k eliminácii prípadných nelegálnych skládok odpadu, dohliadať na zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob alebo do miestnych vodných tokov, či vypaľovania trávy a lesných porastov. Nemenej dôležitá je aj ochrana života a zdravia obyvateľov komunít súvisiaca s informovaním o potrebe zdravotnej prevencie, o vedení motorových a nemotorových vozidiel bez vodičského oprávnenia alebo pod vplyvom alkoholu. V kontexte ochrany majetku obyvateľov obce budú zabezpečovať dostatočné informovanie v tejto oblasti, zisťovať vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov či zrazenia osôb, ktoré vznikne dôsledkom konania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. „Členovia MOPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (rovnošata, baterka, fotoaparát) budú predchádzať vzniku deviantného správania v rómskej komunite upozorňovaním ich príslušníkov na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite a v prípade potreby budú nápomocní Mestskej polícii či Policajnému zboru v Starej Ľubovni" dodáva Vrbjarová. Cieľovou skupinou budú práve príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít v miestnej časti Podsadek, na uliciach Továrenská a SNP v Starej Ľubovni.

Celková dĺžka realizácie projektu predstavuje 36 mesiacov a tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Odkazy:

www.esf.gov.sk

www.minv.gov.sk

 

Kontakt pre média: Ing. Aleš Solár, prednosta MsÚ

Tel.: +421 52 431 5236
Mobil: +421 949 693 097
E-mail: prednosta@staralubovna.sk

Publikované: 28.11.2017 | Aktualizácia: 28.11.2017 | Zobrazené: 17

Partneri

Partnerské mestá