Ľubovniankse regionálne združenie zdravotne postihnutých Stará Ľubovňa

Cieľ a činnosť združenia


Ľubovnianske regionálne združenie zdravotne postihnutých /ďalej ĽRZZP/ je organizované na základe dobrovoľnosti a občianskych hodnotách bezohľadne na náboženskú, rasovú a politickú príslušnosť. Združuje občanov zdravotne postihnutých a ich simpatizantov na princípoch demokracie, humanity, slobody, vzájomného porozumenia a spolupráce.
Je absolútne apolitickým združením, riadi sa princípmi humanity a charity. Vytvára podmienky na spoluprácu s inými občianskymi združeniami, orgánmi štátnej správy, samosprávy zastupiteľskými zbormi, médiami, právnickými a fyzickými osobami pre realizáciu oprávnených potrieb zdravotne postihnutých občanov v oblasti sociálneho zabezpečenia, spoločenskej a pracovnej integrácie a zdravotnej starostlivosti. Zameriava sa na sociálnu a zdravotnú prevenciu, zabezpečuje poradenstvo občanom bezplatne. Uplatňuje rôzne formy na ich uplatnenie. Vykonáva programy pre vyhľadavaciu, nápravnú, rehabilitačnú a resocializačnú prácu. Vytvára vhodné podmienky pre spoločenské a pracovné uplatnenie a kultúrno-športové vyžitie.

Adresa: 1. mája 9, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Kundrátová Iveta - štatutár združenia 
kundriveta@orangemail.sk 
Telefón:
052/4369076 
Mobil:
0905217491