Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

17. február 2017

V zmysle § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční

23. februára 2017 (štrvtok) o 10.00 h

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Starej Ľubovni.

 

PhDr. Ľuboš Tomko

primátor mesta

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá